This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 16, 2015

Tegenbegroting 2016 van de ChristenUnie

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2016, zoals deze door het CPB in de MEV 2016 zijn verwerkt.

ChristenUnie intensiveert in zijn tegenbegroting voor 2016 per saldo met 1,5 mld euro, met name op internationale samenwerking en het verlagen van gaswinning. De partij verzwaart de EMU-relevante lasten met 0,5 mld euro. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten op milieu voor bedrijven en hogere accijnzen. ChristenUnie verslechtert in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2016 ex-ante met 1,0 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV), wat vooral veroorzaakt wordt door de lagere gasbaten.

Read more about