This publication is in Dutch, there is no English translation!
February 24, 2017

Paden naar Leraarschap

Deze CPB Notitie brengt de verschillende paden naar leraarschap in kaart. Het maakt onderdeel uit van het overkoepelende project Monitor Impuls Leraren Tekortvakken dat het Centraal Planbureau uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Binnen dat overkoepelende project voorziet deze notitie in een breed achtergrondbeeld van de opleidingen tot leraar in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

Voor dit brede achtergrondbeeld inventariseert deze CPB Notitie eerst alle mogelijke paden naar leraarschap, waarbij niet alleen de grote lerarenopleidingen worden meegenomen, maar ook kleinere paden zoals zij-instroomtrajecten. Door gebruik te maken van microdata over inschrijvingen en behaalde diploma’s aan lerarenopleidingen, subsidies voor zij-instromers, gegevens over vooropleidingen en arbeidsmarktgegevens  brengt de notitie daarna de verschillende paden in beeld op verscheidene dimensies. Ten eerste het aantal inschrijvingen en de kenmerken van inschrijvers aan de verschillende lerarenopleidingen en de omvang en samenstelling van zij-instroom. Vervolgens belicht de notitie voor de verschillende lerarenopleidingen het percentage studenten dat het diploma haalt (diplomarendement) en de kenmerken van succesvolle studenten. Tenslotte richt de blik zich op de arbeidsmarkt en brengt de notitie in kaart welk deel van de afgestudeerden in het onderwijs werkzaam is, alternatieve sectoren waar afgestudeerden aan lerarenopleidingen werkzaam zijn (zogenaamde outside options), de hoogte van uurlonen binnen en buiten het onderwijs voor afgestudeerden aan lerarenopleidingen en het onbenutte potentieel aan bevoegde leraren (de stille reserve). Hierbij wordt steeds onderscheid gemaakt naar de bevoegdheid waar de opleiding voor opleidt en, waar relevant, of de opleiding in voltijd of deeltijd wordt gevolgd. Voor de opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs worden veel van de resultaten bovendien uitgesplitst naar schoolvak gepresenteerd.

Authors

Suzanne Heijnen

Read more about