This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 20, 2017

Advies over de te hanteren discontovoet voor de MKBA Rivierverruiming

De projectdirectie van de MKBA Rivierverruiming en dijkversterking heeft het CPB verzocht om te adviseren over de te hanteren discontovoet voor deze MKBA. Met deze CPB Notitie voldoen we aan dit verzoek. Het advies baseert zich op het advies van de werkgroep discontovoet en vormt een vertaalslag daarvan naar de toepassing in deze concrete MKBA.

Bevindingen van de werkgroep discontovoet
De meeste MKBA’s kennen verschillende kosten- en batenstromen. De vraag is of deze allemaal tegen dezelfde discontovoet moeten worden gedisconteerd. De werkgroep discontovoet adviseert om in beginsel een standaarddiscontovoet van drie procent te hanteren voor alle stromen. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk en het is daarom belangrijk om precies te zijn over welke stromen wanneer onder welk regime vallen:

  1. In de eerste plaats dient te worden gedisconteerd op maatregelbasis. Dit betekent dat er wordt gerekend met dezelfde discontovoet voor alle aan een maatregel toerekenbare kosten- en batenstromen.
  2. Tegelijkertijd geldt hierbij het uitgangspunt dat een maatregel de kleinst mogelijke verzameling van onderling samenhangende ingrepen omvat, die naar verwachting technisch en juridisch uitvoerbaar is, economisch haalbaar is en een aannemelijke relatie heeft met het in de probleemanalyse vastgestelde knelpunt. (zie algemene MKBA leidraad; Romijn en Renes, 2013, p.87). 
  3. Dit betekent dat een beleidsalternatief/maatregelpakket dat is samengesteld uit verschillende maatregelen moet worden uiteengerafeld in de verschillende maatregelen, en dat die verschillende maatregelen apart moeten worden onderzocht.  Dat betekent ook dat er per maatregel een aparte afweging over de discontovoet van toepassing is.

Ten slotte geeft het advies van de werkgroep discontovoet aan dat verschillende kosten en batenstromen verschillende relatieve prijsontwikkelingen kennen, waardoor sommige kosten of baten trendmatig duurder of goedkoper worden dan de gemiddelde prijsontwikkeling. In principe moeten deze prijsstijgingen expliciet in de kosten- of batenstroom van in de MKBA worden meegenomen, en daarna worden verdisconteerd tegen de relevante discontovoet.
 

Authors

Gerbert Romijn

Read more about