This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 16, 2018

Verkenning Brede Welvaart 2018 - Circulaire economie, gedrag en beleid

In deze eerste Verkenning Brede Welvaart onderzoeken de drie planbureaus (PBL, CPB en SCP) welke rol de transitie naar een circulaire economie - een maatschappelijk, politiek en beleidsmatig actueel thema - kan spelen voor de brede welvaart. Immers, door meer circulair te produceren en te consumeren wordt efficiënter omgegaan met grondstoffen en neemt de huidige en toekomstige milieudruk af. Hierdoor neemt de brede welvaart toe. De transitie naar een circulaire economie zal niet vanzelf gaan. Ze vraagt om gedragsaanpassingen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Inzicht in het gedrag van burgers en bedrijven, en in de beweegredenen achter concrete gedragingen, helpt om effectief circulair-economisch beleid vorm te geven. In deze Verkenning gaan de planbureaus na hoe circulair-economisch beleid effectiever kan worden door gebruik te maken van gedragsinzichten en zo de brede welvaart kan bevorderen.

In het kader van deze Verkenning is een enquête gehouden onder 1200 burgers en 800 bedrijfsvertegenwoordigers (voornamelijk uit het midden- en kleinbedrijf). Gevraagd is onder andere hoe belangrijk zij het vraagstuk van het opraken van grondstoffen en milieuvervuiling vinden, hoe zij staan tegenover circulair-economisch overheidsbeleid en wie zich volgens hen meer of minder moeten inzetten voor hergebruik van grondstoffen en producten. 

Het kabinet heeft de drie planbureaus gevraagd om deze eerste Verkenning Brede Welvaart op Verantwoordingsdag 2018 uit te brengen. Gelijktijdig en eveneens op verzoek van het kabinet heeft het CBS de Monitor Brede Welvaart 2018 uitgebracht. 

Authors

Krista Jansema-Hoekstra
Gerbert Romijn
Olav-Jan van Gerwen, Kees Vringer, Gusta Renes (PBL)
Christine Carabain, Andries van den Broek (SCP)