This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 5, 2019

Certificering budgettaire raming Wet minimum CO₂-prijs elektriciteitsopwekking

Deze notitie certificeert de raming van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel ‘Wet minimum CO₂-prijs elektriciteitsopwekking’. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming leunt in belangrijke mate op de aannamen over het toekomstige ETS-prijspad en kent een gemiddelde onzekerheid.

De maatregel betreft een nationale CO₂-heffing die moet leiden tot een minimumprijs voor CO₂-uitstoot bij elektriciteitsopwekking in de ETS-sector. Het kabinet is voornemens om de heffing per 1 januari 2020 te laten ingaan. De minimumprijs per ton CO₂-uitstoot loopt op van 12,30 euro in 2020 tot 31,90 euro in 2030.

Authors

Maurits van Kempen
Marcel Lever
Sander van Veldhuizen