This document is in Dutch, there is no English translation.
August 14, 2019

Decentrale bekostiging beschermd wonen

Het aandeel cliënten met psychische problemen dat buiten de eigen regio wordt opgevangen in een beschermde woonomgeving, daalt. Sinds de decentralisatie van deze taak van het Rijk naar centrumgemeenten in 2015 gaat het om een gemiddelde daling van 20 procent. Deze afname is mogelijk een gevolg van de gewijzigde bekostiging van beschermd wonen. Centrumgemeenten ontvangen namelijk geen extra budget bij instroom van buiten de eigen regio. Het doel van deze manier van bekostiging is om tot een betere afweging te komen tussen de inzet van beschermd wonen en lichtere vormen van begeleiding. Een mogelijk gevolg is dat een cliënt minder gemakkelijk terecht kan in een gemeente waar diegene de best passende hulp vindt. Dit staat in de zojuist verschenen publicatie ‘Decentrale bekostiging beschermd wonen’ van het Centraal Planbureau (CPB).
Main image

Per 2022 krijgen alle gemeenten een vast budget voor beschermd wonen. Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat cliënten niet de best passende hulp kunnen krijgen.

Onder de huidige centrumgemeentefinanciering daalde het aandeel cliënten dat van buiten de eigen regio instroomt in beschermd wonen met 20 procent. De policy brief gaat in op deze bevinding. Het CPB legt verbanden met de financiële afwegingen die door de huidige bekostiging zijn ontstaan. Door deze financiële prikkel zijn risico's verbonden aan verdere decentralisatie naar alle gemeenten. Enkele beleidsopties zouden de risico's kunnen tegengaan. 

Meer informatie is te vinden in het Achtergronddocument (zie hieronder Gerelateerde publicaties). Dit bevat onder andere de institutionele setting, de gebruikte dataset en de onderzoeksaanpak.

This document is in Dutch, there is no English translation.
August 14, 2019

Decentrale bekostiging beschermd wonen: aanvullende informatie

Dit Achtergronddocument behoort bij de Policy Brief Decentrale bekostiging beschermd wonen.

In de Policy Brief is omwille van de leesbaarheid gekozen voor een compacte bespreking van de probleemstelling, de hoofdresultaten en de beleidsimplicaties van deze uitkomsten. Dit document bevat achtergrondinformatie over de institutionele context, de gebruikte dataset en een aantal aanvullende analyses .

Contacts

Foto Remco van Eijkel
Remco van Eijkel +31 6 27858360 Read more
Wouter Vermeulen Read more

Contacts

Foto Remco van Eijkel
Remco van Eijkel +31 6 27858360 Read more
Wouter Vermeulen Read more

Read more about