This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 17, 2020

Certificering budgettaire raming Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Deze CPB Notitie certificeert de raming van de opbrengst van de rekening-courantmaatregel in box 2 van de inkomstenbelasting. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid door onzekerheid over hoe aanmerkelijkbelanghouders op de maatregel zullen reageren.

In deze notitie certificeert het Centraal Planbureau (CPB) de budgettaire raming door het ministerie van Financiën van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De maatregel betreft het als inkomen uit aanmerkelijk belang aanmerken van leningen van de eigen vennootschap voor zover de lening boven de 500.000 euro ligt. Het overschot wordt daardoor belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het kabinet is voornemens om de heffing per 1 januari 2023 te laten ingaan, maar de aankondiging leidde naar verwachting al in 2019 tot anticipatie-effecten.

Authors

Maurits van Kempen
Marcel Lever
Sander van Veldhuizen