This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 25, 2020

Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven

Beatrixziekenhuis en Bernhoven hebben hun doelmatigheid meer verbeterd dan vergelijkbare ziekenhuizen. In 2015 hebben deze twee ziekenhuizen omvangrijke veranderprogramma’s ingevoerd, gefaciliteerd door meerjarige aanneemsommen tussen verzekeraars en ziekenhuizen. Dit heeft in de eerste drie jaar geresulteerd in een sterkere daling van het behandelvolume dan in vergelijkbare ziekenhuizen. Er zijn geen aanwijzingen voor het optreden van ongewenste effecten, zoals verschuivingen naar andere ziekenhuizen of daling van kwaliteit. Het is echter nog te vroeg om vast te stellen of dit ook op termijn tot blijvende financiële besparingen zal leiden. Dit blijkt uit een gezamenlijke evaluatie van het CPB, IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
No title

Externe auteurs:

  • IQ healthcare: Simone van Dulmen, Niek Stadhouders, Erik Wackers, Patrick Jeurissen
  • NZa: Gustaaf Wijnker, Misja Mikkers

Lees  ook het rapport van IQ healthcare 'Op weg naar hoge kwaliteit en lage kosten in de medisch specialistische zorg'.

 

This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 25, 2020
Het CPB, IQ healthcare en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben samen een onderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre beide ziekenhuizen in de eerste drie jaar van hun programma’s de doelstelling voor een meer doelmatige zorg hebben bereikt. Dit project is uitgevoerd mede op initiatief van Bernhoven, Zorggroep Rivas en het ministerie van VWS. Dit onderzoek is gestart in 2018 en resulteert in een Policy Brief (CPB/IQ healthcare/NZa, 2020) en twee achtergronddocumenten. Eén meer kwantitatief achtergronddocument door het CPB en de NZa met een analyse van gedeclareerde verrichtingen van de beide ziekenhuizen ten opzichte van een controlegroep. Eén meer kwalitatief document door IQ healthcare (Van Dulmen et al., 2020) met daarin een analyse op ziekenhuisniveau, inclusief de beschikbare (openbare) data over kwaliteitsindicatoren en de jaarrekeningen. Het onderliggende document is het achtergronddocument van het CPB en de NZa.

Het doel van dit kwantitatieve onderzoek is een casestudie van Beatrixziekenhuis en Bernhoven waarbij we de effecten van de programma’s onderzoeken op ziekenhuisniveau en in hun adherentiegebieden.  Beide ziekenhuizen hebben meer dan vijftig verschillende initiatieven ondernomen die niet alleen effect kunnen hebben op hun eigen productie, dus binnen het ziekenhuis, maar ook op de productie van zorgaanbieders buiten het ziekenhuis.

De veranderingen raken veel verschillende typen zorgverleners. Om de effecten van de veranderingen goed in kaart te kunnen brengen vergelijken we beide ziekenhuizen met een groep vergelijkbare ziekenhuizen. In deze casestudie analyseren we of de veranderprogramma’s een effect hebben gehad op volumeontwikkelingen op ziekenhuis- en op adherentiegebiedniveau.

Het CPB en de NZa hebben deze ontwikkelingen geanalyseerd met behulp van data die beschikbaar is gesteld door de NZa. De privacy eisen voor het gebruik van de data zijn hierbij gewaarborgd. Zowel Beatrixziekenhuis als Bernhoven hebben vooraf toestemming gegeven om hun data te laten analyseren en publiceren. De data van alle andere ziekenhuizen is anoniem, i.e. van deze ziekenhuizen is geen data op ziekenhuis- of op adherentiegebiedniveau geanalyseerd of gepubliceerd. Wel is de data van andere ziekenhuizen gebruikt om gemiddelden of medianen van groepen ziekenhuizen uit te rekenen. Deze data is echter niet te herleiden naar resultaten van individuele ziekenhuizen. In dit document beschrijven we de data, methoden, resultaten en beperkingen van het onderzoek. Voor de vergelijking is data gebruikt vanaf 2009 tot en met 2017.

Authors

Maaike Diepstraten
Anita Kopányi-Peuker
Gustaaf Wijnker

Authors

Maaike Diepstraten
Anita Kopányi-Peuker

Read more about