This publication is in Dutch, there is no English translation!
May 23, 2022

Certificering budgettaire ramingen Fiscale verzamelwet 2023

Het CPB certificeert de verwachte budgettaire gevolgen van twee fiscale beleidsmaatregelen uit de Fiscale verzamelwet 2023. De certificering door het CPB is een manier om de transparantie en kwaliteit van budgettaire ramingen te borgen. Het CPB acht de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen redelijk en neutraal.

De Fiscale verzamelwet bevat twee fiscale beleidsmaatregelen:

  • De afschaffing van de betalingskorting in de vennootschapsbelasting (vpb);
  • De opschoning van de dividendbelasting

De budgettaire raming van de afschaffing van de betalingskorting in de vpb is vanwege de budgettaire gevolgen uitvoerig getoetst. De raming van de andere maatregel is vanwege de budgettaire omvang en de beperkte onzekerheid marginaal getoetst.

Per 1 januari 2023 wordt de betalingskorting in de vpb afgeschaft, waardoor het recht op een korting verdwijnt bij het in één keer betalen van de voorlopige aanslag vpb in het jaar waar de aanslag betrekking op heeft. Voor budgettaire inschatting van het afschaffen van de betalingskorting zijn realisatiegegevens van de Belastingdienst benut. De prognose van vpb-opbrengsten sluit aan bij recente macro-economische projecties. De door het ministerie van Financiën gebruikte gegevens en aannames voor de raming volstaan volgens de toetsing van het CPB. Er is geen systematische overschatting of onderschatting van de budgettaire gevolgen voor de schatkist en de raming van de effecten wordt redelijk geacht. De onzekerheid bij de raming is laag. 

Met de certificering geven het CPB en het ministerie van Financiën sinds 2017 invulling aan het advies in het rapport van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte. In de notitie wordt de toetsing van de maatregelen verder toegelicht. Toelichting van de maatregelen, opgesteld door het ministerie van Financiën, bevindt zich als bijlage bij de nota van wijziging. Een gedetailleerde beschrijving van het toetsingskader is te vinden in de certificering van het Belastingplan 2022.

Authors

Anniek Goris - Trommelen
Maurits van Kempen

Read more about