This publication is in Dutch, there is no English translation!
September 25, 2015

Een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen

Met een aantal stappen kan de uiteenlopende fiscale behandeling van verschillende typen kapitaalinkomen vereenvoudigd en meer gelijk getrokken worden. Dit kan in de meeste gevallen zonder dat het gehele stelsel op de schop gaat.

Lees ook het bijbehorende persbericht en (Engelstalige) presentatie.

De stappen leiden tot minder belastingarbitrage – een vorm van economische verspilling - en verstoringen bij beslissingen die bedrijven en huishoudens nemen over hun vermogen. Een eventuele hervorming van het belastingstelsel langs deze lijnen draagt daarom ook bij aan de economische welvaart. Daarbij zorgt een minder fiscaal gunstige behandeling van vreemd vermogen voor een balansverkorting van de Nederlandse economie. Dit vermindert de gevoeligheid van bedrijven en huishoudens voor schommelingen in de conjunctuur.

De huidige Nederlandse belastingen op de verschillende vormen van kapitaalinkomen zijn een lappendeken van gefragmenteerde en complexe heffingen. Dat leidt ertoe dat beslissingen over het vermogen mede gedreven worden door fiscale motieven. Hierdoor ontstaat belastingarbitrage en wordt het stelsel als onrechtvaardig ervaren. Daarnaast zijn de belastingen relatief laag in EU-verband.

De volgende stappen kunnen genomen worden op weg naar een meer uniforme belasting van kapitaalinkomen. De stappen vormen een schets van een eenvoudiger stelsel met belangrijke voordelen.

  •  Het belasten van de daadwerkelijke rendementen van het financieel vermogen leidt in principe tot een efficiënter en rechtvaardiger heffing.
  •  De fiscaal gunstige behandeling van pensioenopbouw en daarmee de verstoring van de spaarbeslissing kan worden verminderd door de omkeerregel af te toppen en de fiscalisering van de AOW te versnellen.
  •  Het eigen huis en de hypotheek kunnen in box 3 van de inkomstenbelasting (IB) geplaatst worden om de verschillende vermogenscomponenten zo gelijk mogelijk te behandelen.
  •  Vreemd vermogen bij vennootschappen en IB-ondernemers kan fiscaal gelijk aan het eigen vermogen worden behandeld. Dit zou een prikkel wegnemen voor bovenmatige schuldfinanciering.
  •  Ook kan de uitgekeerde en ingehouden winst fiscaal hetzelfde worden behandeld.
  •  Tenslotte kan dubbele belasting van winstinkomen, belast onder de vennootschapsbelasting en de IB, worden verminderd.

Authors

Read more about