This publication is in Dutch, there is no English translation!
October 22, 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Door de hervormingen in de langdurige zorg voor volwassenen per 1 januari 2015 is er veel veranderd voor cliënten en voor partijen die de zorg organiseren of aanbieden (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, het Centrum Indicatiestelling Zorg en zorgaanbieders). De regelgeving is sterk gewijzigd, waardoor ook financiële en andere prikkels zijn veranderd. Verantwoordelijkheden en financiële risico’s liggen deels bij andere partijen dan voorheen, het onderzoek wie welke zorg moet krijgen is anders, etc. Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie en inkoop van de zorg, de samenwerking tussen zorgpartijen, de afbakening tussen regelingen en de bekostiging van investeringen, bijvoorbeeld in preventie. Ook de positie van de cliënt wijzigt. Deze kan te maken krijgen met: meer en andere toegangsloketten, keukentafelgesprekken, een grotere rol voor het sociale netwerk, meerdere aanbieders, wijzigingen van de hoeveelheid zorg en andere eigen bijdragen.

Aan de hand van een analyse van de nieuwe regels, gesprekken met zorgpartijen en kwantitatieve analyses van gegevens uit het recente verleden, geven het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau aan waar mogelijkheden bestaan voor nieuwe keuzes, hoe de diverse prikkels in de nieuwe systemen die keuzes kunnen beïnvloeden, waar risico’s liggen en waar mogelijk beleid gevoerd kan worden. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS.

Authors

Ab van der Torre (SCP)
Evelien Eggink (SCP)
Pieter Bakx (EUR)

Read more about