This document is in Dutch, there is no English translation.
May 14, 2018

Vrijwillig uit de auto: gedragsbeïnvloeding in de werkgerelateerde mobiliteit

Deelnemers aan het gedragsprogramma Low Car Diet maakten blijvend 35% minder autokilometers. Dit staat in het onderzoek ‘Vrijwillig uit de auto’ van het Centraal Planbureau (CPB) dat op 14 mei is aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de gemiddelde forens verwacht het CPB een beperkt effect.

Gedragsinterventies als het LCD kunnen een kansrijke methode zijn voor de vermindering van werkgerelateerd autogebruik. Om aan te tonen of zulke interventies ook op grote schaal effect sorteren, zijn experimenten nodig die meer vanuit een wetenschappelijk oogpunt zijn ontworpen.

Resultaten van bestaande, goed onderbouwde studies naar gedragsverandering en mobiliteit lopen sterk uiteen. Een ruime helft van deze studies rapporteert ‘geen effect’ op het autogebruik, de rest laat juist zeer grote effecten zien (tot 20% afname). De grote kans op ‘geen effect’ kunnen we niet meteen relateren aan een bepaalde vormgeving van een interventie.

We achten het mogelijk dat goed vormgegeven gedragsinterventies een aantal procenten vermindering van het autogebruik kunnen bereiken. Dat lijkt misschien klein, maar gedragsinterventies lijken relatief goedkoop te implementeren.

Uit de analyse van twee edities van het programma LCD blijkt dat het programma binnen het woon-werkverkeer een structurele, significante afname van rond de 35% teweegbracht in het aantal autokilometers. Voor het zakelijke verkeer was de spreiding van het aantal kilometers te groot om hierover een betrouwbare uitspraak te kunnen doen.

De resultaten van LCD zijn echter niet te generaliseren naar grotere populaties. De deelnemersgroep is niet representatief voor de gemiddelde forens, net als in veel studies uit de literatuur. Dit leidt naar verwachting tot een sterke overschatting van het effect dat het programma op de gemiddelde automobilist zou hebben.

Deugdelijk onderzoek naar de effecten van LCD en soortgelijke interventies is zinvol. Effecten van een aantal procenten op het autogebruik behoren namelijk tot de mogelijkheden. Als blijkt dat programma’s als het LCD effectief zijn, kunnen daarna vervolgstappen worden overwogen, zoals het breder inzetten van zulke gedragsprogramma’s.

Contacts

Foto Tijl Hendrich
Tijl Hendrich +31 6 15897512 Read more
Thomas Michielsen Read more
Foto Peter Zwaneveld
Peter Zwaneveld +31 6 15828119 Read more
Gerard Verweij Read more

Read more about