This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 1, 2018

Inclusieve globalisering

Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

Press release
De effecten van globalisering vallen voor Nederland mee vergeleken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit komt doordat het effect op de lonen en werkloosheid enerzijds relatief beperkt is, anderzijds verzacht de nivellerende werking van het belastingstelsel en de sociale zekerheid de pijnlijke gevolgen. De toenemende globalisering betekent wel dat de Nederlandse regelingen met de tijd mee moeten gaan, willen ze hun herverdelende werking blijven behouden. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek ‘Inclusieve globalisering’ van het Centraal Planbureau (CPB).

De voordelen van globalisering zijn zonder twijfel groot. Het brengt beter betaalbare en gevarieerdere dagelijkse boodschappen en een hogere productie met meer kennisbanen met zich mee. Niet voor iedereen blijft het bij deze voordelen. Voor sommigen groeit de baanonzekerheid. Anderen zien hun bruto inkomen nauwelijks toenemen of zelfs afnemen, ondanks de toegenomen productie. De pijnlijke gevolgen zijn echter minder uitgesproken in Nederland: het CPB ziet beperkte verschuivingen in de werkgelegenheid door globalisering. De werkloosheid blijft laag en de nivellerende werking van het belastingstelsel en de sociale zekerheid verzachten de pijnlijke effecten van globalisering.

De toenemende globalisering vraagt wel blijvende aandacht om de nadelige effecten ervan te verzachten. Verdiepend onderzoek naar de economische, technologische, sociale en culturele effecten van globalisering zal daarbij helpen, vooral ook omdat de gevolgen van globalisering en automatisering minder voorspelbaar zijn geworden. Andere vormen van belastingheffing en internationale belastingcoördinatie zijn nodig als door de internationale mobiliteit van kapitaal en geschoolde arbeid de binnenlandse belastinggrondslag onder druk komt te staan.

Contacts

Photo of Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Read more
Dick Morks Read more

Het zou een vergissing zijn om achterover te leunen in een voortdurend veranderende wereld met open grenzen. Globalisering en automatisering versterken elkaar en vragen om nieuwe kennis en vaardigheden, terwijl bestaande kennis en vaardigheden hun waarde verliezen. Veranderingen gaan samen met onzekerheid. Daarbij kan het uitstralingseffect van een – vaak kleine – getroffen groep voor wie beleid weinig compensatie biedt, groot zijn. Als beleid weinig aandacht besteedt aan de groepen die niet direct profiteren, kan de ongelijkheid toenemen en de maatschappelijke steun voor open grenzen afnemen.

Inclusieve globalisering vraagt om toegesneden beleid. De Nederlandse instituties moeten met de tijd meegaan, willen ze hun herverdelende kracht behouden. Verdiepend onderzoek naar de economische, sociale en culturele effecten van globalisering zal daarbij helpen, vooral ook omdat de gevolgen van globalisering fijnmaziger zijn geworden en vaak dezelfde zijn als de gevolgen van automatisering. Herverdeling vergt ook middelen; de binnenlandse belastinggrondslag staat onder druk door internationale mobiliteit van kapitaal en geschoolde arbeid, waardoor andere vormen van belastingheffing en internationale belastingcoördinatie nodig kunnen zijn.

October 16, 2018
The purpose of this document is to put the developments of globalisation into perspective for the Dutch labour market. Globalisation has economic advantages, which nowadays many people hardly notice as they are highly integrated in everyday life. But it also has disadvantages. The Dutch economy relies strongly on foreign trade, with the biggest port of Europe located in Rotterdam and a current account surplus of 59 billion in 2016 (DNB, 2017). 
No title

Globalisation also implies migration. About one out of ten persons of the current population of the Netherlands is a first-generation immigrant while an additional one out of ten persons is a second-generation immigrant, that is to say native-born with at least one foreign-born parent (OECD, 2008a). This trend has continued over the years. Between 2010 and 2013 the inflow of permanent migrants was stable around 100 000 persons per year. Only about one out of eleven of these immigrants came from outside the European Union, with most migrants coming from Central and Eastern Europe (OECD, 2016). 

The impact of globalisation in a country is highly affected by institutions. The Dutch labour market is characterised by various regulations. In terms of employment, there is a strict regulation concerning dismissal of employees with a permanent contract. At the same time, a large share of the labour force is hired on a temporary basis. Employees in a flexible employment situation are more likely to become unemployed compared to employees with a permanent contract (Statistics Netherlands and TNO, 2013). In addition, the Dutch system is characterised by a relatively rigid wage structure, having for instance a minimum wage.  In general, the Netherlands has a highly redistributive fiscal and social security system. Lastly, the job market situation in the Netherlands has been improving since the financial crisis and can be considered as relatively good. Nonetheless, chances of finding work in no, elementary or low-skilled occupations are relatively slim, compared to becoming employed in the area of higher-skilled and university-level jobs, especially in technical, ICT or finance-related occupations (European Commission, 2017).

This background document is structured as follows: first we consider trade, then migration and finally Foreign Direct Investment (FDI). Within each topic, we discuss theory, present developments in the Netherlands and lastly we put these developments into perspective by comparing them to the international empirical literature.
 

Contacts

Ernest Berkhout Read more
Photo of Rob Euwals
Rob Euwals +31 6 55736513 Read more
Photo of Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Read more
Photo of Gerdien Meijerink
Gerdien Meijerink +31 6 21191090 Read more
Katharina Ziegler Read more

Contacts

Photo of Rob Euwals
Rob Euwals +31 6 55736513 Read more
Photo of Gerdien Meijerink
Gerdien Meijerink +31 6 21191090 Read more