This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 9, 2020

Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg

Door de eigen bijdragen anders vorm te geven, kan de overheid de financiële gevolgen van de eigen bijdragen beperken zonder dat het geld kost. De overheid kan bijvoorbeeld de overwaarde van het eigen huis vanaf de eerste dag meenemen bij het bepalen van de eigen bijdrage (in het huidige systeem telt het eigen huis pas na twee tot vier jaar mee). De opbrengst daarvan kan worden gebruikt om de feitelijke druk op inkomen en financieel vermogen te verlagen. Daardoor worden de eigen bijdragen gelijkmatiger verdeeld over het pensioeninkomen, het financieel vermogen en de overwaarde van het huis. De eigen bijdrage die vanwege het eigen huis moet worden betaald, hoeft bovendien pas achteraf, na verkoop of na het overlijden, te worden verrekend.
No title

Auteurs: Rob Aalbers (CPB,) Bram Wouterse (Erasmus School of Health Policy & Management) en Arjen Hussem (PGGM) .

This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 9, 2020
In de publicatie ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ (Wouterse et al., 2020) beschrijven we de welvaartseffecten van de eigen betalingen in de intramurale langdurige zorg over de levensloop voor verschillende inkomensgroepen. Het gaat hier om zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). In dit achtergronddocument gaan we in op de daarvoor gebruikte analyses.

Deze analyses maken gebruik van het levensmodel beschreven in Wouterse et al., 2019. Dit model wordt kort besproken in hoofdstuk 2. Ook komen daar de aanpassingen van het model aan bod die voor de analyses zijn gebruikt aan bod. In hoofdstuk 3 gaan we in op de verschillende varianten. In hoofdstuk 4 beschrijven we de berekening van de voorbeelden die in de publicatie worden behandeld.

Auteurs: Rob Aalbers (CPB,) Bram Wouterse (Erasmus School of Health Policy & Management) en Arjen Hussem (PGGM)

Authors

Authors

Bram Wouterse (Erasmus School of Health Policy & Management)
Arjen Hussem (PGGM)

Read more about