This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 20, 2024

Position Paper 'Verbeteren van vaardigheden Nederlandse taal'

Op verzoek van de commissie voor OCW van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘Verbeteren van vaardigheden Nederlandse taal’. Deze publicatie bevat de inbreng van het CPB.

De bijdrage van het CPB in het kort: 

  • Peilingsonderzoek van PISA laat zien dat de leesvaardigheid van 15-jarigen sinds 2015 sterk afneemt. In vergelijking met andere landen is de afname uitzonderlijk groot.
  • Hoewel het meetinstrumentarium van PISA beperkingen kent, is het onwaarschijnlijk dat de waargenomen afname te wijten is aan meetfouten.
  • De resultaten van PISA kunnen om uiteenlopende redenen lastig worden vergeleken met uitkomsten van nationaal peilingsonderzoek.
  • Om de PISA-resultaten te relateren aan scores op Nederlandse toetsen, is het nodig om individuele PISA-resultaten te koppelen aan de CBS microdata.

Authors