This publication is in Dutch, there is no English translation!
June 10, 2024

Een analyse van Nederlandse bedrijfsschulden

Financiële risico’s door bedrijfsschulden zijn de afgelopen vijftien jaar afgenomen. Dat komt doordat schuldratio’s en rentelasten van Nederlandse bedrijven de afgelopen vijftien jaar sterk zijn gedaald en de bedrijfswinsten in die periode flink zijn gestegen. Bedrijven zijn zich toenemend met eigen vermogen gaan financieren en hebben daarmee grotere financiële buffers om eventuele negatieve schokken op te vangen.
No title

Er is wel een groep bedrijven met potentieel risicovolle schulden. Deze bedrijven zijn jong, klein, verlieslatend en ze hebben relatief weinig onderpand. Deze groep bedrijven is echter klein en er concentreert zich relatief weinig schuld. Daarmee vormt deze groep geen groot risico voor de financiële stabiliteit. 

De gedaalde schuldratio’s zijn gunstig voor de financiële weerbaarheid van bedrijven maar roepen wel vragen op of bedrijven zich in voldoende mate kunnen financieren om investeringen te doen, die cruciaal zijn voor economische ontwikkeling op langere termijn.

Lees ook de Risicorapportage Financiële Markten 2024, die gelijktijdig is gepubliceerd. 

Authors