December 6, 2013

General Guidance for Cost-Benefit Analysis

Toepasbaarheid maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgebreid

Press release
Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) het boek 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)'. Met deze leidraad wordt de MKBA in principe toepasbaar gemaakt voor alle beleidsterreinen.
No title

De maatschappelijke kosten-batenanalyse is een belangrijk hulpmiddel bij de onderbouwing van keuzes door politiek en bestuur. Hiermee wordt een verdere stap gezet in de richting van op bewijs gebaseerde (evidence-based) besluitvorming.

De MKBA is een informatie-instrument dat een systematisch overzicht biedt van de voor- en nadelen van een bepaald voorgenomen besluit, vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel. Een MKBA gebruikt dan ook een breed welvaartsbegrip, dat meer omvat dan louter economische kosten en baten. In een MKBA worden de effecten gekwantificeerd, zoveel mogelijk in euro’s uitgedrukt en gepresenteerd als een saldo van baten en kosten. Een positief MKBA-saldo betekent dat de maatregel de welvaart van alle Nederlanders gezamenlijk verhoogt. Daarnaast kan een MKBA ook de verdeling van lusten en lasten over groepen burgers en bedrijven of de regionale spreiding ervan in kaart brengen.

In deze leidraad breiden CPB en PBL de toepasbaarheid van de MKBA uit naar beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs, natuur en arbeidsmarktbeleid. Het opstellen van een MKBA wordt onderverdeeld in een aantal stappen en er wordt aangegeven welke eisen aan de verschillende onderdelen worden gesteld. De Leidraad biedt het kader waaraan iedere MKBA minimaal moet voldoen en maakt duidelijk welke rol de MKBA in het besluitvormingsproces kan spelen.

De crux van een MKBA is een combinatie van effectenbepaling en welvaartsanalyse. Een beleidsmaatregel waarvan alle effecten goed gemeten en in geld gewaardeerd kunnen worden, is een ideaalbeeld, dat echter in vrijwel geen enkel concreet geval daadwerkelijk mogelijk is. De mate waarin dit wel mogelijk is, verschilt per maatregel en per beleidsterrein. Maar ook als effecten niet gemeten en/of gewaardeerd kunnen worden, helpt het MKBA-kader om de besluitvorming te verzakelijken en te structureren.

CPB en PBL richten zich in de Leidraad op de gezamenlijke elementen in de MKBA-methodologie die voor alle beleidsterreinen gelijk zijn. De Leidraad biedt voorschriften en richtlijnen waar iedere MKBA minimaal aan moet voldoen, en geeft de ruimte om het instrument MKBA vervolgens in sectorspecifieke werkwijzers uit te werken.

Contacts

Edwin van de Haar Read more
Photo of Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Read more

Cost–benefit analysis (CBA) is an important tool for use in the ex ante assessment of policy options. It is an information tool that supports decision-making on policy measures or alternatives to allow decisions to be as objective as possible. CBA provides an overview of the effects, risks and uncertainties of a measure and the resulting costs and benefits to society as a whole.

This general CBA guidance by CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis and PBL Environmental Assessment Agency describes how to carry out a CBA and the requirements for the various elements of the CBA, with particular attention to the role of CBA in the decision-making process. We discuss the various types of CBA and when these different types can best be used. And because this new general CBA guidance is widely applicable, we also explain the theory underlying CBA. This can be consulted when questions arise over the correct use of CBA, particularly when the policy fields or proposed measures are not usually associated with CBA. Besides setting out some rules and guidelines, this new guidance leaves various aspects open for development in more detail in CBA handbooks for specific policy fields. The emphasis is therefore more on the correct application of the principles rather than on the rigid implementation of a fixed set of procedures.

External author: Gusta Renes (PBL)

Contacts

Photo of Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Read more
Gusta Renes (PBL)

Read more about