Policy seminar

Policy Seminar: 'Evaluation of the health care system and risk equalization: 8 years after the introduction of the Zorgverzekeringswet?'

During a Policy Seminar on Thursday May 22nd, Erik Schut (EUR) will give a presentation 'Evaluation of the health care system and risk equalization: 8 years after the introduction of the Zorgverzekeringswet'.

Date
May 22, 2014
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Erik Schut (EUR)

Discussant: Paul Besseling (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) zijn in 2006 belangrijke stappen gezet in de richting van een zorgstelsel gebaseerd op gereguleerde concurrentie. Concurrentie heeft daarbij als doel om permanente prikkels tot doelmatigheidsverbetering te creëren en tevens mogelijkheden te genereren voor het bieden van kwalitatief goede zorg tegen een zo laag mogelijke prijs. Regulering heeft als doel om solidariteit en toegankelijkheid te garanderen en om marktfalen tegen te gaan. Gereguleerde concurrentie kan alleen tot kwalitatief goede, doelmatige en toegankelijke zorg leiden als aan een aantal belangrijke randvoorwaarden is voldaan. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre voor de somatische curatieve zorg thans aan deze randvoorwaarden is voldaan en worden oplossingen aangedragen voor de geconstateerde knelpunten. Resterende knelpunten liggen onder meer op het gebied van effectief mededingingsbeleid, het systeem van de risicoverevening, de transparantie van de kwaliteit van zorg en de bekostigingssystemen voor zorgaanbieders.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).