This document is in Dutch, there is no English translation.
June 7, 2019

Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

Het beprijzen van CO2-uitstoot blijkt effectief en heeft in potentie gunstige effecten voor de kosten van beleid in vergelijking met ander beleid om CO2-uitstoot te reduceren. Dit blijkt uit een zojuist verschenen publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) over de economische gevolgen van een CO2-beprijzing. Deze publicatie laat overwegingen zien bij verschillende manieren van CO2-beprijzen, vooruitlopend op enkele concrete doorrekeningen van beprijzingsvarianten die later zullen worden gepubliceerd.
Main image

Een uniforme CO2-prijs, waarbij iedereen hetzelfde betaalt voor zijn CO2-uitstoot, verdient de voorkeur vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit. Simulaties van verschillende varianten van CO2-beprijzing laten zien dat de CO2-uitstoot relatief goedkoop kan worden gereduceerd bij de energie-intensieve industrie en de elektriciteitsopwekking. Er hoeft dan minder een beroep te worden gedaan op bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, waar al hoge impliciete belastingen gelden en verdere uitstootreductie relatief duur is. Dit reduceert de kosten van klimaatbeleid, wat gunstig is voor de welvaart. De variant die alleen gericht is op de energie-intensieve industrie kent deze voordelen veel minder.

Een uniforme CO2-prijs in Nederland leidt wel tot meer CO2-weglek. Dit blijkt te kunnen worden beperkt door specifieke terugsluisopties maar internationale beleidscoördinatie –zelfs alleen met buurlanden- helpt ook. 

ERRATUM:
Figuur 4.1 bevat een kleine fout. De correcte figuur is opgenomen als figuur 4.1 in het bijbehorende achtergronddocument (hieronder te vinden onder 'Gerelateerde publicaties'). Dit heeft verder geen consequenties voor de gepresenteerde analyse of conclusies in de Policy Brief. 

This document is in Dutch, there is no English translation.
November 13, 2019

Verantwoording bij: Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken

Dit CPB / PBL Achtergronddocument is vooral een methodische verantwoording, behorend bij de Policy Brief verschenen in juni 2019 getiteld 'Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken'. De berekeningen en analyses in dit document zijn gedaan nog voor de verschijningsdatum van de Klimaat- en Energieverkenning van 2019 en de doorrekening van het definitieve klimaatakkoord.

Contacts

Foto Johannes Bollen
Johannes Bollen +31 6 46356503 Read more
Foto Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Read more
Joep Tijm +31 6 31757522 Read more

Contacts

Foto Gerbert Romijn
Gerbert Romijn +31 88 984 60 00 Read more
Joep Tijm +31 6 31757522 Read more
Foto Johannes Bollen
Johannes Bollen +31 6 46356503 Read more
Foto Ton Manders
Ton Manders +31 6 55736918 Read more
Dick Morks Read more

Read more about