This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 9, 2022

Actualisatie Verkenning middellange termijn tot en met 2030 (maart 2022)

In de raming van maart 2022 (CEP 2022) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2030. Die laat onder meer zien dat de koopkrachtontwikkeling over de gehele kabinetsperiode (2022-2025) licht positief is, doordat de loongroei in de jaren na 2022 de inflatie overtreft. De verkenning laat ook zien dat de extra uitgaven uit het coalitieakkoord vooral na 2025 in de overheidsfinanciën zichtbaar worden, bovenop het effect van de vergrijzing. Het overheidstekort loopt op tot 3,5% bbp in 2030, de staatschuld stijgt tussen 2025 en 2030 met zo’n 8%-punt tot 61% bbp.
No title

Lees meer over deze verkenning  van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2030 in de raming van maart 2022 (CEP 2022), of bekijk de bijbehorende cijfers hieronder.

This publication is in Dutch, there is no English translation!
March 9, 2022
In de raming van maart 2022 (CEP 2022) is tevens een verkenning opgenomen van de budgettaire en economische ontwikkeling tot 2030.

Bekijk de kortetermijnraming van maart 2022 (CEP 2022).

Kerngegevenstabel tot en met 2030 (9 maart 2022)

Internationale economie
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 4,7 1,4 4,5 2,5
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) 1,9 2,0 2,1 1,2
Olieprijs (dollars per vat, niveau in eindjaar) 54,3 70,7 76,5 74,8
Eurokoers (dollar per euro, niveau in eindjaar) 1,13 1,18 1,17 1,27
Lange rente Nederland (niveau in eindjaar in %) 0,5 -0,3 0,2 0,4
Volume bbp en bestedingen
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,1 1,3 2,3 1,2
Consumptie huishoudens (%) 1,4 -0,1 2,4 1,3
Consumptie overheid (%) 0,7 3,1 2,3 1,8
Investeringen (inclusief voorraden, %) 5,5 0,9 3,9 1,2
Uitvoer van goederen en diensten (%) 5,0 2,0 3,8 2,4
Invoer van goederen en diensten (%) 5,3 1,8 4,5 2,7
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030  
Prijs bruto binnenlands product (%) 0,7 2,6 2,9 2,1  
Uitvoerprijs goederen en diensten (exclusief energie, %) 0,2 1,7 2,3 1,2  
Invoerprijs goederen en diensten (%) -1,4 2,1 2,5 0,9  
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 0,8 2,1 3,1 2,0
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 0,5 2,1 3,1 1,8  
Loonvoet bedrijven (per uur, %) (a) 0,6 2,9 3,4 3,8  
Cao-loon bedrijven (%) 1,3 2,4 3,3 3,3  
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) 1,3 0,9 0,3 0,9  
Arbeidsmarkt
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
Beroepsbevolking (%) 0,3 1,0 1,0 0,2
Werkzame beroepsbevolking (%) 0,9 1,4 0,9 0,0
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen, niveau in eindjaar) 546 408 445 540
Werkloze beroepsbevolking (niveau in eindjaar in % beroepsbevolking) 5,9 4,2 4,4 5,3
Werkgelegenheid (in uren, %) 1,6 1,1 1,4 -0,1
Overig
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in eindjaar in %) 73,3 72,2 70,7 72,7
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,5 0,5 1,0 1,2
Individuele spaarquote (niveau in eindjaar in % beschikbaar inkomen) 3,5 8,7 4,0 2,3
Saldo lopende rekening (niveau in eindjaar in % bbp) 10,8 9,4 8,5 7,4
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
EMU-saldo (niveau in eindjaar in % bbp) 1,3 -4,4 -2,9 -3,5
EMU-schuld (ultimo eindjaar in % bbp) 56,9 55,1 53,1 61,0
Collectieve lasten (niveau in eindjaar in % bbp) 38,7 39,5 38,6 39,5
Bruto collectieve uitgaven (niveau in eindjaar in % bbp) 42,9 47,5 45,1 46,6

Aanvullende kerngegevens

Investeringen en uitvoer
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) 3,5 2,1 2,2 1,1
Investeringen bedrijven in woningen (%) 14,9 3,3 3,6 0,9
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en diensten (exclusief energie, %) 5,0 0,1 3,2 2,2
Wederuitvoer (exclusief energie, %) 6,6 5,9 4,8 2,6
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 0,7 1,7 3,2 2,0
Loonvoet sector overheid (%) (b) 1,9 2,6 4,1 3,8
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (b) 1,3 2,4 4,0 3,5
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc, %) 0,3 2,0 2,8 2,0
Prijs intermediair verbruik (%) 1,4 2,2 1,5 1,9
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 0,3 2,6 2,8 1,9
Prijs nationale bestedingen (%) 0,6 2,7 3,0 2,0
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,5 2,4 2,7 2,2
Cao-loon marktsector (%) 1,3 2,3 3,3 3,3
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2014/2017 2018/2021 2022/2025 2026/2030
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 738,1 859,1 1052,0 1236,2
Bevolking (in duizenden personen) 17082 17475 17980 18480
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 9290 9656 10035 10140
Bruto modaal inkomen (euro) 34000 37000 43000 51500
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,6 -3,8 -3,2 -3,2

(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,3%-punt en een neerwaarts effect van 2,0%-punt in 2021, 0,9%-punt in 2022 en 0,3%-punt in 2023.

(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.