August 3, 2016

Noblesse Oblige: Findings CPB Audit Committe 2016

CPC: Maatschappelijke relevantie CPB is ‘excellent’, onderzoek ‘zeer goed’

Press release
De maatschappelijke relevantie van het Centraal Planbureau (CPB) is excellent en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek van het CPB is zeer goed. Dat concludeert een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van Aart de Geus.

De commissie doet ook aanbevelingen. Het CPB zou bijvoorbeeld vaker externe partijen kunnen betrekken, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuw macro-economisch model en het vaststellen van onderzoeksthema’s.

Laura van Geest, directeur van het CPB: ‘Dit is een mooie  beoordeling. Het is goed om te zien dat ons werk en onze rol hooggewaardeerd worden. De aanbevelingen van de commissie nemen we ter harte; daar zullen we ook op acteren. We vinden het belangrijk om aan hoge verwachtingen te blijven voldoen.’

De visitatiecommissie schrijft in haar verslag dat het CPB ‘een voortreffelijke bijdrage aan de maatschappij levert’ en een belangrijke rol speelt in het beleidsdebat in de Tweede Kamer. De commissie constateert waardering voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in de Keuzes-in-Kaart-publicaties. Dit draagt bij aan de onderlinge vergelijkbaarheid van de programma’s en de kwaliteit van het debat. Het CPB staat onverminderd in hoog aanzien, schrijft de commissie. Zij concludeert dit op basis van gesprekken met politici, journalisten, ambtenaren en medewerkers van beleidsinstellingen. Ook in het buitenland wordt het CPB volgens de commissie als gezaghebbend beschouwd.

De commissie oordeelt dat het CPB ‘zeer goed internationaal erkend onderzoek doet’. De wetenschappers die werden geïnterviewd voor de visitatie zijn lovend over de kwaliteit van het werk van het CPB. Zij prijzen het Micsim-onderzoekmodel dat het CPB heeft ontwikkeld als state of the art, het beste wat op dit moment mogelijk is. Het CPB voorspelt hiermee de langetermijngevolgen van veranderingen in het belasting- en socialezekerheidsstelsel.

Een van de aanbevelingen van de visitatiecommissie is om meer vaart te maken met de ontwikkeling van een nieuw macro-economisch model, in samenwerking met externe partijen. Tegelijk heeft de commissie er begrip voor dat de het ontwikkelen van een flexibel en robuust model tijd kost. De commissie adviseert om duidelijker te maken dat het CPB in zijn Kansrijk-Beleid-publicaties geen beleidsvoorstellen doet, maar opties aanreikt. Ook adviseert zij om de themakeuzes te bespreken met politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Het CPB zou zich wat de commissie betreft duidelijker kunnen positioneren.

De visitatie vond plaats op verzoek van het onafhankelijke externe adviesorgaan van het CPB, de Centrale Plancommissie (CPC). Dit gebeurt elke drie tot vijf jaar. De CPC heeft gevraagd om een integrale beoordeling, waarbij gelijktijdig de wetenschappelijke kwaliteit en de beleidsmatige en maatschappelijke relevantie worden getoetst. De beoordeling is uitgevoerd volgens de criteria van het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) voor wetenschappelijk onderzoek. De visitatiecommissie bestaat uit wetenschappers en deskundigen op het gebied van beleid en bestuur. De leden zijn: Aart de Geus (voorzitter), Hugo Keuzenkamp, Erzo F.P. Luttmer, Charles van Marrewijk, Jolande Sap, Reinhilde Veugelers en Hans van der Vlist.

The members of the Audit Committee are:  Aart de Geus (Chair), Hugo Keuzenkamp, Erzo F.P. Luttmer, Charles van Marrewijk, Jolande Sap, Reinhilde Veugelers and Hans van der Vlist.

The Committe writes in its report that "CPB is making an outstanding contribution to society" and that "the bureau plays an important role in the policy debates in the Dutch House of Representatives and beyond". The analysis of election manifestos, published in ‘Chartered Choices’, is one of CPB’s most prominent activities. In their discussions with politicians, the Audit Committee learned that there is great appreciation for the publication, as it enables a comparison between party proposals and contributes to the quality of the debate.

The Committee states that CPB "conducts very good internationally achnowledged research". The scientists who were interviewed by the Audit Committee were also very positive about the quality of CPB’s work. CPB’s MICSIM model on the long-term labour market, for example, is considered als state of the art, the best possible at this moment. With this model, CPB predicts the long-term effects of changes in the tax and social-security system.

One of the recommendations of the audit committee to CPB is to address greater urgency to the development of the new macroeconomic model in cooperation with other organizations. The committee further advises to make more clear that CPB does not make policy proposals in the 'promising-policy'  publications, but only presents options. The Committee also advises CPB to discuss the choices of themes with political parties and societal organisations.

In the first publication mentioned below, the self-assessment, CPB presents it self to the Audit Committee.

Downloads

English, Pdf, 1.2 MB
English, Pdf, 1.9 MB
English, Pdf, 1 MB

Contacts

Foto Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Lees meer
Foto Dick Morks
Dick Morks +31 6 51681611 Lees meer