Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Noblesse oblige: Bevindingen visitatiecommissie CPB 2016

Visitatierapport, 3 augustus 2016

Het Centraal Planbureau is op verzoek van het onafhankelijke externe adviesorgaan van het CPB, de Centrale Plancommissie (CPC), gevisiteerd. Dit gebeurt elke drie tot vijf jaar. De CPC heeft gevraagd om een integrale beoordeling, waarbij gelijktijdig de wetenschappelijke kwaliteit en de beleidsmatige en maatschappelijke relevantie worden getoetst.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De leden van de Visitatiecommissie zijn: Aart de Geus (voorzitter), Hugo Keuzenkamp, Erzo F.P. Luttmer, Charles van Marrewijk, Jolande Sap, Reinhilde Veugelers en Hans van der Vlist.

De visitatiecommissie schrijft in haar verslag dat het CPB ‘een voortreffelijke bijdrage aan de maatschappij levert’ en een belangrijke rol speelt in het beleidsdebat in de Tweede Kamer. De commissie constateert waardering voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in de Keuzes-in-Kaart-publicaties. Deze doorrekening draagt bij aan de onderlinge vergelijkbaarheid van de programma’s en de kwaliteit van het debat.

De Commissie oordeelt verder dat het CPB ‘zeer goed internationaal erkend onderzoek doet’. De wetenschappers die werden geïnterviewd voor de visitatie, zijn lovend over de kwaliteit van het werk van het CPB. Zij prijzen het Micsim-onderzoekmodel dat het CPB heeft ontwikkeld als state of the art, het beste wat op dit moment mogelijk is. Het CPB voorspelt met dit model de langetermijngevolgen van veranderingen in het belasting- en socialezekerheidsstelsel.

Een van de aanbevelingen van de visitatiecommissie aan het CPB is om meer vaart te maken met de ontwikkeling van een nieuw macro-economisch model, in samenwerking met externe partijen. De commissie adviseert om duidelijker te maken dat het CPB in zijn Kansrijk-Beleid-publicaties geen beleidsvoorstellen doet, maar opties aanreikt. Ook adviseert zij om de themakeuzes te bespreken met politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

In de eerste onderstaande bijgevoegde publicatie, de zelfstudie, presenteert het CPB zich aan de visitatiecommissie.

Bijlagen

Deel deze pagina