Policy seminar

Policy Seminar "Lessen uit 7 jaar stagnatie in de Eurozone"

During a Policy Seminar on Friday June 5th, Jasper Lukkezen (CPB) will give a presentation "Lessen uit 7 jaar stagnatie in de Eurozone"

Date
June 5, 2015
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Jasper Lukkezen (CPB)

Discussant: Jeroen Hessel (DNB)

Language: Dutch

Registration:  Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
Er zijn drie lessen te trekken uit zeven jaar financiële crisis. Ten eerste is voorkomen beter dan genezen en dit geldt met name voor excessieve schuldenproblemen. Ten tweede moeten individuele economieën in de Eurozone voldoende robuust zijn tegen schokken. Dat betekent een flexibele economische structuur en een gezonde uitgangspositie van de overheidsfinanciën. Ten derde is verdere aandacht voor de balans tussen nationale en supranationale beleidskaders vereist. Onder invloed van de crisis zijn de afgelopen jaren de Europese kaders voor bankentoezicht, budgettair en monetair beleid al substantieel aangepast. Of dat voldoende is om nieuwe grote schokken te accommoderen zonder dat deze tot een nieuwe grote recessie leidt, verdient verder onderzoek. De Eurozone economie is nu even groot als bij de start van de financiële crisis zeven jaar geleden. Het is aannemelijk dat deze lange periode van lagere groei tot een permanent niveauverlies in inkomen leidt, doordat investeringen achterblijven en langdurig werklozen vaardigheden verliezen. Het lijkt echter minder waarschijnlijk om ook op langere termijn nauwelijks groei te verwachten. Immers, op lange termijn zijn factoren zoals demografische en technologische ontwikkeling dominant. Balansproblemen lossen zichzelf waarschijnlijk ook zonder ingrijpen op, zij het langzaam en tegen hoge kosten.  Het is echter te vroeg om te concluderen dat de periode van zeer lage groei definitief voorbij is. Dus om de Eurozone daartegen te wapenen waar nodig structurele hervormingen doorvoeren, en de ruimte die er binnen het Stabiliteits- en Groei Pact (SGP) is gebruiken om de negatieve effecten daarvan op korte termijn op te vangen. Kansrijk zijn hervormingen op arbeids- en productmarkten en hervormingen die afwikkeling van balansproblemen vergemakkelijken. Dit geldt in de huidige situatie ook voor het naar voren halen van publieke investeringen met een positieve netto contante waarde, zowel voor individuele lidstaten als Europees. Voor dit laatste is het Juncker-plan opgezet. Het is te vroeg om te oordelen over de effecten van de kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts

Jasper Lukkezen