Policy seminar

CPB Policy seminar over de concurrentiepositie van topsectoren en topregio's: hoe creëren we een excellent vestigingsklimaat?

Donderdag 22 maart geeft Otto Raspe (PBL) een presentatie tijdens een CPB Policy Seminar met als titel "De concurrentiepositie van topsectoren en topregio's: hoe creëren we een excellent vestigingsklimaat?".

Datum
22 maart 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Otto Raspe (PBL)

Discussiant: Bas Straathof (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de topsectoren en het versterken van het concurrentievermogen van Nederland? Naast de actieagenda's die de topteams hebben uitgewerkt, en die vooral generieke en sectorspecifieke maatregelen betreffen, is het de vraag welke factoren opbouwen tot een goede ruimtelijk‐economische structuur voor hetexcellente vestigingsklimaat dat nodig is om de bedrijven in de topsectoren optimaal te faciliteren. Meer dan generiek kennis‐ en onderwijsbeleid ofbeleid gericht het wegnemen van belemmeringen rondom regelgeving gaat het om factoren als (internationale) bereikbaarheid, arbeidsmarkt, menselijk kapitaal, agglomeratiefactoren, clusters, netwerken, en investeringen in onderzoek en ontwikkeling. In deze studie richten we ons op deze vragen en geven specifiek inzicht in welke van deze factoren van belang zijn voor een goede concurrentiepositie van de topsectoren èn in hoeverre het vestigingsklimaat van Nederland deze factoren op orde heeft in vergelijking met haar voornaamste concurrenten. Zonder inzicht in welke factoren een excellent vestigingsklimaat voor de topsectoren ondersteunen mist het topsectorenbeleid een belangrijke pijler bij het streven te (blijven) behoren tot de tien meeste competitieve economieën ter wereld en zelfs tot de top‐5van mondiale kenniseconomieën.Met de studie 'De internationale concurrentiepositie van de topsectoren' wil het PBL bijdragen aan het formuleren van de investeringsagenda voor de topsectoren, gebaseerd op empirische kennis en kwantitatieve analyses van de concurrentiepositie van de topsectoren binnen Europa, waarbij twee zijden van economische internationalisering centraal staan: concurrentie bij het exporteren van producten en diensten en het aantrekken van buitenlandse investeringen (bedrijven). Voor beide zijden heeft het PBL unieke databases opgesteld over herkomst en bestemming van export van producten en diensten en investeringen door buitenlandse bedrijven op regionaal niveau. De focus op het regionale niveau sluit aan bij de trend dat internationale concurrentie zich steeds nadrukkelijker afspeelt tussen bedrijven in specifieke regio’s dan tussen landen en het feit dat regionale omstandigheden belangrijk zijn voor een goede concurrentiepositie op nationaal niveau. Het opstellen van een gerichte investeringsagenda vereist daarom bovenal het identificeren van waar zich de belangrijkste concurrenten van de bedrijven in de Nederlandse topsectoren bevinden op een regionaal niveau. Om vervolgens het vestigingsklimaat van de Nederlandse regio’s met dat van de belangrijkste concurrenten te kunnen vergelijken. Dit maakt een scherpere benchmark mogelijk, omdat deze is gebaseerd op de kenmerken van die regio’s waarmee de bedrijven in de topsectoren in Nederland ook daadwerkelijk concurreren in internationaal perspectief. De investeringsagenda geeft daarbij aan op welke factoren Nederland achterblijft bij haar belangrijkste concurrenten en hoe groot dat verschil is, en welke factoren behouden moeten worden om de sterke positie ten opzichte van de concurrenten te handhaven.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)