22 februari 2011

Kerngegevens voor het concept-CEP 2011

CPB: concept-raming voor 2011 en 2012 bekend

Persbericht
Ten behoeve van de productie van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2011 heeft het CPB vandaag een concept-raming voor 2011 en 2012 afgerond.
No title

In de komende weken wordt het CEP 2011 verder afgerond. De presentatie voor de pers is op dinsdagochtend 22 maart, om 10.00 uur, in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Een aparte uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt, maar geïnteresseerde journalisten kunnen zich alvast aanmelden, via e.r.van.de.haar@cpb.nl.

Het CPB geeft behalve dit persbericht tot 22 maart geen nadere toelichting op de concept-raming. Het gaat hier namelijk om ‘werk in verdere uitvoering’. De nu gepresenteerde cijfers zijn voorlopig, de raming is nog in beweging. In de komende weken krijgt het CPB van diverse kanten aanvullende informatie. Dit kan tot aanpassingen in de ramingen leiden, in het bijzonder rond de overheidsfinanciën. Een belangrijk voorbeeld is de afgelopen week door het ministerie van Financiën gepubliceerde Voorlopige Rekening 2010, waarin de (voorlopige) realisaties van inkomsten en uitgaven van de collectieve sector staan opgesomd. Het CPB heeft deze nog niet kunnen verwerken in de voorlopige ramingen, terwijl deze mogelijk wel invloed hebben op de raming voor het EMU-saldo in 2011 en 2012.

De voorlopige CEP-raming laat voor  2011 een iets hogere groei van het bruto binnenlands product (bbp) zien (1¾%) dan tot op heden werd geraamd (het was 1½%  in de meest recente raming van 14 december jongstleden). De beperkte verbetering van het economisch beeld hangt vooral samen met een sterkere groei van de internationale handel. De werkloosheid daalt dit jaar naar gemiddeld 4¼%  van de beroepsbevolking (volgens de internationale definitie - dat komt overeen met 5% in de door het CBS gehanteerde definitie). De inflatie valt met 2% iets hoger uit dan eerder werd geraamd, als gevolg van de recente stijging van de prijs voor olie en andere grondstoffen. Mede daardoor daalt de koopkracht in 2011 met (in doorsnee) ¾%.  Het begrotingstekort (EMU-saldo) voor 2011 wordt geraamd op 3,6% bbp, een verbetering van 0,5%-punt bbp ten opzichte van de raming van december. Dit volgt voornamelijk uit hogere belastinginkomsten en gasbaten, waardoor ook het tekort voor 2010 lager uitvalt.            

In het concept-CEP presenteert het CPB ook de eerste (voorlopige) raming voor 2012. De voorziene groei van het bbp blijft gematigd:  1½%. De geraamde gemiddelde werkloosheid in 2012 is 4% (internationale definitie), de koopkrachtdaling is in 2012 in doorsnee ¾%. Het begrotingstekort voor 2012 wordt geraamd op 2,2% bbp.

Lees ook het bijbehorende persbericht

Concept kerngegevenstabel

Internationale economie
 2009201020112012
Relevante wereldhandel (%)

-13,7

 11,3

6 1/4

5

Prijspeil goedereninvoer (%)

-7,5

 6,9

4 3/4

1/4

Concurrentenprijs (%)

-2,9

 5,3

3 1/4

3/4

Olieprijs (Brent, $)

61,5

79,5

97

97

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,33

1,34

1,34

Lange rente (%)

3,7

3,0 

3 1/2

4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2009201020112012
Bruto binnenlands product
(economische groei) (%)

-3,9

1,7

1 3/4

1 1/2

Consumptie huishoudens (%)

-2,5

0,4

3/4

1

Overheidsbestedingen (%)

4,0

1,0

0

-1/2

Bruto investeringen bedrijven-
sector (excl woningen) %
-18,2

-1,6

4

4 3/4

Uitvoer van goederen
(exclusief energie) %

-9,2

12,7

7 1/4

5 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
-10,5

7,2

3

2 3/4

Wederuitvoer (%)

-7,9

17,7

10 3/4

7

Invoer van goederen (%)-10,3

12,1

6 1/4

4 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht
 2009201020112012
Prijspeil goederenuitvoer
(exclusief energie) (%)

-5,3

4,1

1 1/2

0

Prijsconcurrentiepositie (%)

4,3

-0,8

0

1

Inflatie (mutatie CPI
alle huishoudens) (%)

1,2

1,3

2

2

Contractloon
marktsector (%)

2,7

1,0

1 3/4

2 1/2

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,0

1,7

 3 1/4

3 1/2 

Koopkracht, mediaan
alle huishoudens (%)

1,8

-0,4

-3/4

-3/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2009201020112012
Beroepsbevolking (%)

0,7

-0,3

1/2 3/4 
Werkzame beroeps-
bevolking  (%)

0,1

-1,0

Werkloze beroepsbevolking
(x 1000 pers.)
327390365355
Werkloze beroeps-
bevolking (% bb)

3,7

4,5

4 1/4 
Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (%)

4,8

5,5

4 3/4 

Marktsector
 2009201020112012
Productie (%)

-5,4

1,5

2 1/4

1 3/4

Arbeidsproductiviteit (%)

-3,1

3,5

1 1/2

1 1/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-2,4

-1,9

3/4

1/2

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,6

1,7

1/4

3/4

Reële arbeidskosten (%)

-0,6

-0,1

3

2 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

80,9

78,3

79

80

Winstquote (van productie
in Nederland) (niveau in %)

7,7

9,4

10 1/2

10 1/4

Collectieve sector
 2009201020112012
EMU-saldo (% BBP)

-5,4

-5,2

-3,6 

-2,2 

EMU-schuld (% BBP)

60,8

64,3

66,1 

66,5 

Collectieve lasten (%`BBP)

38,2

38,6

39,0 

39,6 

naar boven 

Downloads