28 september 2006

EUROFRAME-EFN najaarsrapport: het gaat goed in het eurogebied

Na enkele matige jaren loopt de economische groei in het eurogebied naar verwachting op tot ruim 2,5% in 2006. Naast de uitvoer trekken nu ook de bedrijfsinvesteringen flink aan.

In 2007 en 2008 zakt de groei weer iets terug naar circa 2%, door een afkoeling van de wereldeconomie en een verkrappend budgettair beleid in de grote landen, waaronder Duitsland. De werkloosheid daalt gestaag en de inflatie neemt langzaam af tot 2% in 2008, onder de veronderstelling dat de olieprijs ook de komende jaren hoog blijft.

Dit zijn de hoofdlijnen van de zojuist gepubliceerde projectie van EUROFRAME-EFN, het samenwerkingsverband van tien Europese economische instituten waarin het Centraal Planbureau (CPB) participeert. De prognoses sporen op hoofdlijnen met de eerder deze maand gepubliceerde Macro Economische Verkenning van het CPB.

Het EUROFRAME-EFN rapport bevat ook een analyse van het macro-economische beleid van de eurolanden. De ECB zal naar verwachting haar belangrijkste rentetarief verder verhogen tot 3,5%, vanwege de hoge inflatie, de forse liquiditeitstoename en de gunstige conjunctuur. De overheidsfinanciën verbeteren in praktisch alle landen. Alleen in Italië en Portugal ligt het tekort nog boven de Maastricht-norm van 3% van het bruto binnenlands product (BBP).

Het tekort op de Amerikaanse lopende rekening is één van de grootste risico's voor de ontwikkeling op korte termijn. Diverse scenario's die dit tekort reduceren (dalende huizenprijzen in combinatie met een sterk inzakkende vraag naar woningen, c.q. een vertrouwenscrisis in de dollar) hebben gemeen dat de productiegroei in de VS zwaar onder druk komt te staan, maar dat de effecten op het eurogebied relatief bescheiden zijn, met name door sterk dalende reële rentes. Het speciale onderwerp van het najaarsrapport is convergentie binnen het eurogebied. Het rapport concludeert dat de verschillen in groei en inflatie zijn afgenomen, maar niet verdwenen. Groeiverschillen hangen vooral samen met aanbodfactoren. Aanhoudende inflatieverschillen zijn het resultaat van uiteenlopende binnenlandse kostenstijgingen, in het bijzonder van de lonen. Deze inflatieverschillen leiden tot hoge reële rentes in landen met een relatief lage inflatie en lage reële rentes in hoge inflatielanden. Asymmetrische schokken zijn tot nu achterwege gebleven, zodat de mogelijke nadelen van het verlies van een zelfstandig monetaire beleid in de lidstaten nog niet echt is getest.

Het najaarrapport 'Economic Assessment of the Euro Area: Forecasts and Policy Analysis' (Een economische beoordeling van het eurogebied: ramingen en beleidsanalyse) is beschikbaar op de website van EUROFRAME.

EUROFRAME European Forecasting Network (EFN) is een samenwerkingsverband waaraan het CPB deelneemt. In opdracht van de Europese Commissie brengt EUROFRAME-EFN twee keer per jaar een rapport uit over het eurogebied. Naast het CPB nemen aan het samenwerkingsverband deel: DIW (Berlijn), ESRI (Dublin), ETLA (Helsinki), IfW (Kiel), NIESR (Londen), OFCE (Parijs), PROMETEIA (Bologna), WIFO (Wenen) en CASE (Warschau).