9 januari 2007

Actuele beeld overheidsfinanciën 2006-2011

In de Economische Verkenning 2008-2011 (EV) is op basis van de MEV 2007 (MEV) een voorzichtig scenario voor de komende kabinetsperiode gepresenteerd.

Volgens dit voorzichtige scenario resulteert, bij ongewijzigd beleid, in 2011 een EMU-saldo van 1,0% BBP (circa 6 mld euro in prijzen 2007). De budgettaire ruimte voor de nieuwe kabinetsperiode is hierbij toegerekend aan het EMU-saldo van 2011.

Na publicatie van de EV in september 2006 zijn realisatiecijfers beschikbaar gekomen over de begrotingsuitvoering en de belastingafdrachten in 2006. Daarnaast heeft het Ministerie van Financiën een actualisatie gemaakt van de financiële meerjarencijfers. Voorts heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe bevolkingsprognose gepubliceerd, waarin de gemiddelde levensverwachting aanmerkelijk harder groeit dan in eerdere prognoses. Een hogere levensverwachting betekent dat de kosten van vergrijzing hoger uitvallen. Door deze bijstellingen blijft het EMU-saldo in 2011 per saldo ongewijzigd op 1,0% BBP.

Downloads

Lees meer over