20 juni 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ('Donner II')

De Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ('Commissie Donner II') heeft gevraagd het effect van enkele WAO-voorstellen op het aantal uitkeringen en op het aantal werkenden te analyseren.

Omdat belangrijke elementen van de wijzigingsvoorstellen nog niet concreet zijn uitgewerkt en omdat voor diverse concrete voorstellen nauwelijks enig empirisch onderzoek beschikbaar is, is het niet mogelijk een volledig sluitende berekening van de kwantitatieve effecten te maken. Maar de voorstellen bieden toch voldoende aanknopingspunten voor een nadere kwantitatieve analyse waarbij althans op onderdelen de effecten op inkomensposities en op het aantal uitkeringen in kaart worden gebracht.

Auteurs

Paul Besseling

Lees meer over