27 september 2007

Analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'; effecten van een andere intensieve veehouderij.

Dit voorjaar hebben Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief bij de Tweede Kamer een burgerinitiatief ingediend, waarin zij een ingrijpende wijziging van de intensieve veehouderij voorstellen.

De belangrijkste elementen hieruit zijn: een halvering van het aantal dieren, huisvesting volgens de normen van de biologische veehouderij, vermijding van het gebruik van soja in het veevoer en een maximum aan de bedrijfsgrootte.

Op verzoek van de Tweede Kamer hebben CPB en MNP de economische, sociale en milieuaspecten van het voorstel geanalyseerd. Eén van de conclusies is dat de overblijvende veehouders te maken krijgen met hogere kosten voor voer, huisvesting en arbeid en bijgevolg met fors lagere inkomens. Om de veehouders hiervoor te compenseren, stellen de indieners voor om de veehouders een structurele inkomenssteun te geven. In het kader van Europese regelgeving en de bestaande WTO-afspraken zal deze steun waarschijnlijk op grote bezwaren stuiten. In de studie worden kort andere wegen besproken om de doelen die de indieners nastreven dichterbij te brengen.

Auteurs

Herman Stolwijk
H. Westhoek
J. van Dam

Lees meer over