10 juli 2001

Analyse zeetoegang Noordzeekanaalgebied: een second opinion

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een kosten-batenanalyse (KBA) laten opstellen van verbeteringen van de zeetoegang tot het Noordzeekanaalgebied.

Het ministerie heeft het CPB gevraagd over deze KBA een advies uit te brengen. De KBA betreft verschillende varianten: alleen verbeteringen aan de zeezijde van de sluis of (daarnaast) de aanleg van een "Tweede Noordersluis" of van een "Grote Sluis".

Volgens de KBA zijn de verbeteringen aan de zeezijde niet rendabel. In de KBA varieert het batig saldo van de Grote Sluis tussen min 0,6 en plus 2,4 miljard gulden, afhankelijk van de economische groei en andere omgevingsfactoren. De resultaten voor de Tweede Noordersluis liggen iets onder die van de Grote Sluis.

Conclusies CPB

De centrale conclusie van deze notitie is dat de kwaliteit van de KBA op vitale punten tekort schiet, waarbij de baten van het project fors zijn overschat. De directe baten, in termen van schaalvoordelen, vermindering van wachttijden en voorkómen van stremmingen bedragen in de KBA in het gunstigste geval NLG 0,4 miljard. Dit weegt niet op tegen de kosten die NLG 1,2 à 1,5 miljard bedragen.

Dat het project volgens de KBA niettemin rendabel kan zijn is het gevolg van het becijferen van indirecte effecten die duiden op een zeer grote opslag op de directe effecten. De onderbouwing van dit resultaat overtuigt geenszins. Geconcludeerd moet worden dat het onderzoek vooral laat zien dat het project alleen bij weinig geloofwaardige uitgangspunten een batig maatschappelijk saldo laat zien.

Lees meer over