8 januari 2010

Beoordeling IJsselsprong Zutphen

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten te toetsen ten behoeve van een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld euro. Deze externe notitie bevat een beoordeling van het project 'IJsselsprong Zutphen'.

Het project heeft betrekking op het gebied ten westen van de IJssel in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen. In het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier moeten maatregelen worden genomen voor de bescherming tegen hoge rivierafvoeren. Daarnaast worden ca 2.800 woningen ontwikkeld. Verder liggen er knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, zowel per weg als per spoor en zijn maatregelen voorzien voor het creëren van een robuuste ecologische verbindingszone en versterking van het cultuurhistorische landschap.

Het project is in feite een samenvoeging van twee andere projecten: de PKB-maatregel dijkteruglegging Voorsterklei en Cortenoever en de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGSV) IJsselsprong. Het totaalbeeld van alleen de 'blauwe' maatregelen van het zogenoemde project 'alles in 1 keer gefaseerd' is gunstig. Het beeld van de bebouwing in De Hoven is ongunstig, maar hierover is reeds een besluit gevallen. De overige maatregelen zijn onbeoordeelbaar.

Downloads

Contactpersonen

Lees meer over