30 september 2004

Beoordeling projecten in het kader van de afweging vrije ruimte 2011-2014

Op verzoek van de ICRE heeft het CPB een aantal projecten beoordeeld voor de periode 2011- 2014. Deze beoordeling is een bouwsteen voor het politieke afwegingsproces bij de toedeling van de financiële ruimte die, naar het zich laat aanzien, beschikbaar zal zijn in het ruimtelijk economisch domein.

De ingediende claims verschillen sterk van karakter. Niet alleen qua omvang en beleidsdoelen laten ze grote verschillen zien, maar ook qua mate van concreetheid en beschikbare informatie. Dit is deels verklaarbaar uit het feit dat het om maatregelen gaat die pas in de periode 2011-2014 zullen worden uitgevoerd, maar waarvoor reeds nu eventuele reserveringen aan de orde zijn.

Een groot deel van de claims zijn enveloppen ofwel koepelclaims: er worden gelden gevraagd voor een bepaald beleidsdoel en bijhorende maatregelen, maar er is nog geen sprake van concreet ingevulde projectvoorstellen. De beoordeling van dergelijke claims richt zich daarom vooral op hoofdlijnen en principes waarmee bij de concrete vormgeving en selectie van projecten rekening zou moeten worden gehouden. Er is nog ruim tijd beschikbaar voordat de gelden daadwerkelijk besteed gaan worden en dit biedt de mogelijkheid om bij de nadere invulling van de claims de informatie uit de beoordelingen te benutten om het maatschappelijke rendement van het beschikbare budget te versterken.