17 juli 2007

Beoordeling projectvoorstel luchtkwaliteit januari 2007

Naar aanleiding van een FES-meevaller voor 2006 heeft de Interdepartementale Commissie Ruimtelijke Economie (ICRE) het CPB vorig jaar gevraagd een aantal projecten te toetsen.

De beoordelingen van deze projecten zijn weergegeven in de publicatie ‘Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs: analyse ten behoeve van de FES-meevaller 2006 (CPB, 2006)’. De ICRE heeft het CPB en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) eind 2006 verzocht om een aangepast projectvoorstel voor het onderdeel luchtkwaliteit opnieuw te beoordelen. Dit project bestaat uit de onderdelen 'luchtwassers', 'retrofit roetfilters' en 'lokale maatregelen'.

Deze notitie bevat een globale toetsing van het gehele voorstel. Uitgangspunt bij de toetsing is de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart. Het gaat daarbij om een breed welvaartsbegrip. Niet alleen financieel-economische zaken spelen daarbij een rol, maar ook allerlei andere zaken waar mensen waarde aan toe kennen, zoals natuurwaarden, milieuwaarden en gezondheid. De methodiek van beoordelen sluit aan bij eerdere beoordelingrondes die het CPB heeft uitgevoerd in het kader van FES-meevallers en exercities van de planbureaus op dit terrein in voorgaande jaren. Doel van de beoordeling is om informatie aan te dragen ten behoeve van een afweging door het Kabinet.

Lees meer over