5 januari 2009

Beoordeling rapport Olympisch Plan 2028 (concept juni 2008)

Recentelijk is door het NOC*NSF een grootschalig ontwikkelingsprogramma opgesteld dat als achterliggend doel heeft de kans op succes te vergroten om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen.

Dit ontwikkelingsprogramma, dat uit een groot aantal activiteiten van uiteenlopende aard bestaat, heeft de naam 'Olympisch Plan 2028' meegekregen.

Kortheidshalve zal het in het vervolg als 'het Plan' worden aangeduid. In opdracht van NOC*NSF heeft het bureau Sport2B uit Hoofddorp de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) van het Plan berekend. Ook zijn door Sport2B de financiële gevolgen voor de meest betrokken partijen gekwantificeerd. Sport2B heeft de resultaten vastgelegd in het rapport 'Kosten en baten van het Olympisch Plan 2028'(Sport2B, versie 17 juni 2008).

Het CPB is door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om dit rapport te beoordelen. Deze notitie is het antwoord op deze vraag. Vanwege de beperkte tijd hebben we ons vooral op de hoofdzaken gericht, waarbij hoofdzaken zijn gedefinieerd als de interventies (kosten) en de gevolgen (baten) die volgens de kosten- en batenanalyse het grootst zijn.

De opbouw van deze notitie is als volgt. De volgende paragraaf vat het Plan samen. Paragraaf 3 zet kanttekeningen bij de vooronderstellingen en argumenten die in de MKBA zijn gebruikt. Hierbij worden dezelfde criteria gebruikt als bij de beoordeling door het CPB van projecten die subsidie vragen uit het Fonds Economische Structuurversterking. Concreet zijn dit de drie criteria: legitimiteit, effectiviteit en efficiëntie. Paragraaf 4 vat de belangrijkste bevindingen samen.

Lees meer over