8 januari 2010

Beoordeling Westflank Haarlemmermeer

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten te toetsen ten behoeve van een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld euro. Deze externe notitie bevat een beoordeling van het project ‘Westflank Haarlemmermeer’.

Het project behelst een integrale gebiedsontwikkeling met een seizoensberging voor water, de bouw van 10.000 woningen, een groenopgave en aanpassing van infrastructuur: N-wegen en hoogwaardig OV.

Het project heeft ten opzichte van een referentiealternatief een negatief saldo van baten en kosten van 177 mln euro en enige pm-posten, waarvan de baten van natte natuur de enige post is van substantiële omvang (692 ha natte natuur, 332 ha groen om de stad en 124 ha water versus 500 ha groen in het referentiealternatief). De kosten en baten in de kentallen kosten-batenanalyse (KKBA) van Witteveen+Bos zijn over het algemeen op een juiste wijze gewaardeerd. De natuurbaten van de aanleg van natte natuur zijn in de KKBA veronachtzaamd. De KKBA concludeert verder onterecht dat de investeringen in de woongebieden wel een positief saldo kennen, omdat dit geen afzonderlijk project is. Het saldo van de KKBA is, met deze opmerkingen in ogenschouw genomen, nog steeds erg negatief.

Het combineren van de seizoensberging met wonen brengt extra kosten met zich mee: het peil kan niet teveel worden verlaagd, waarmee de seizoensberging aan effectiviteit inboet. De baten van hogere prijzen van onroerend goed wegen niet op tegen de kosten. De externe effecten van het project zijn, behoudens de natuureffecten, relatief beperkt. Of de baten van de creatie van een aantal hectares natte natuur opwegen tegen de kosten vergt een separaat besluit, losstaand van voorliggend project en het Nota Ruimtebudget. Daarbij dient dan gekeken te worden naar mogelijkheden voor optimalisatie bij de creatie van natte natuur. Het uitvoeren van voorliggend project zal naar verwachting de maatschappelijke welvaart verlagen.

Het totaalbeeld van het project is ongunstig.

Downloads

Contactpersonen