2 november 2018

Certificering budgettaire ramingen nota’s van wijziging najaar 2018

Deze CPB Notitie certificeert de ramingen van de fiscale beleidsmaatregelen uit de nota’s van wijziging naar aanleiding van de heroverweging vestigingsklimaat en de nota van wijziging ATAD-uitzondering PPS (publiek-private samenwerkingen). Het CPB acht de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen redelijk en neutraal. Een deel van de fiscale beleidsmaatregelen in de nota’s is geraamd conform eerder gecertificeerde methodieken, deze ramingen zijn niet opnieuw getoetst. In totaal zijn in deze notitie vier fiscale maatregelen aan een toetsing onderworpen.

Maatregelen met een geraamd budgettair effect van meer dan 50 mln euro en maatregelen met onzekere of grote gedragseffecten hebben een uitvoerige beoordeling gekregen. Bij iedere budgettaire raming geeft het CPB een afzonderlijke inschatting van de onzekerheid. Tabel 1 geeft een overzicht van de gecertificeerde maatregelen. In de navolgende paragraaf wordt de certificering van en de onzekerheidsanalyse voor enkele specifieke ramingen toegelicht.

Auteurs

Maurits van Kempen
Sander van Veldhuizen