2 november 2015

Collectiviseren loondoorbetaling: doorrekening motie Voortman

De structurele lastenverzwaring van het gedeeltelijk collectiviseren van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte wordt geraamd op 0,6 mld euro. In de voorgestelde variant wordt loondoorbetaling voor kleine werkgevers tot circa 10 werknemers na 6 maanden collectief en bij werkgevers tot circa 250 werknemers na 1 jaar collectief.
No title

Het ziekteverzuim en de WIA-instroom nemen toe doordat werkgevers zich in een collectief gefinancierde loondoorbetaling minder zullen inspannen om ziek personeel te voorkomen of weer aan de slag te krijgen. Op de lange termijn treedt een verlies van werkgelegenheid op van ongeveer 0,1%, omdat extra WIA-instroom een afname betekent van het aantal personen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

Loondoorbetaling bij ziekte is onderdeel van hervormingen die hebben bijgedragen aan een vermindering van ziekteverzuim en instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Maar deze hervormingen hebben mogelijk ook geleid tot risicoselectie in personeelsbeleid en zijn waarschijnlijk minder effectief bij kleine werkgevers. Mogelijk is een collectieve verzekering tegen de loondoorbetalingsverplichting voor kleine bedrijven een goedkopere optie dan een private verzekering. Voor grote bedrijven ligt een collectieve loondoorbetaling echter minder voor de hand.

Voor werkgevers betekent het voorstel dat zij minder individueel risico lopen op langdurig ziekteverzuim en dat de administratieve en organisatorische lasten die samenhangen met de re-integratie van zieke werknemers verminderen. Deze risico’s echter geven werkgevers prikkels om te investeren in preventie en re-integratie. Een gedeeltelijk collectieve loondoorbetaling vermindert deze prikkels, waardoor ziekteverzuim gemiddeld toeneemt.

Auteurs

Krista Hoekstra