21 november 2012

Zorgt intensieve coaching voor minder voortijdig schoolverlaten? Empirisch bewijs van een gerandomiseerd experiment

Intensieve coaching mbo-leerlingen verlaagt schooluitval

Persbericht
Intensieve coaching van leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs brengt de schooluitval omlaag en dat zou de samenleving 27 miljoen euro kunnen opleveren. Het effect van een jaar intensieve coaching blijkt namelijk substantieel. Na 1 jaar coaching wordt de kans op voortijdig schoolverlaten met ruim 40 procent verminderd.
No title

Dat concluderen de onderzoekers Marc van der Steeg, Roel van Elk en Dinand Webbink in het vandaag verschenen CPB Discussion Paper 224 ‘Does Intensive Coaching Reduce School Dropout. Evidence from a Randomized Experiment’.

Voortijdig schoolverlaten is een belangrijk maatschappelijk probleem dat gepaard gaat met hoge kosten. Er wordt veel geïnvesteerd in de aanpak, maar er is weinig bekend over de effectiviteit van de diverse maatregelen. De onderzoekers zijn er nu in geslaagd het effect te bepalen van intensieve coaching op het voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs. In een uniek onderzoek zijn groepen leerlingen gecoacht, waarna de resultaten werden vergeleken met groepen zonder coaching. In totaal waren 450 leerlingen bij het onderzoek betrokken.

De intensieve coaching betrof de inzet van twee parttime coaches op een groep van gemiddeld twintig leerlingen. Deze coaches begeleidden onder andere persoonlijke problematiek, legden huis- en stagebezoeken af en hielpen bij het aanbieden van maatwerk-studiekeuzetrajecten in geval van (dreigende) uitval.

Dergelijke coaching blijkt langere tijd effectief. In het eerste jaar loopt de schooluitval terug van 17 naar 10 procent van het totale aantal leerlingen, en na twee jaar coaching is de afname nog iets groter. Coaching zorgt voor minder studie-uitval, maar zorgt er ook voor dat meer leerlingen voor het onderwijs behouden blijven als zij met hun eerste studie voortijdig zijn gestopt. De effecten van coaching zijn groter bij leerlingen met de grootste kans op voortijdig schoolverlaten, zoals mannen, leerlingen die niet bij beide ouders wonen, of oudere leerlingen.

Voorzichtige kosten-batenberekeningen - waarin latere opbrengsten van een hoger bereikt opleidingsniveau worden afgezet tegen de kosten van de interventie - suggereren dat de maatschappelijke opbrengsten van een jaar intensieve coaching groter zijn dan de maatschappelijke kosten, terwijl dit bij tweejarige intensieve coaching waarschijnlijk niet het geval is. Ter illustratie, opschaling van 1 jaar intensieve coaching naar alle mbo-niveau-2-leerlingen zou — onder aanname van gelijkblijvende effectiviteit — kunnen leiden tot jaarlijks ruim tweeduizend minder nieuwe voortijdig schoolverlaters. Dat levert de samenleving naar schatting netto 27 miljoen euro op. De kosten-batenverhouding van twee jaar coaching is ongunstiger, omdat de geringe extra afname van voortijdig schoolverlaten in het tweede jaar dan niet meer lijkt op te wegen tegen de kosten van een jaar extra coaching, namelijk 3000 euro per leerling per jaar.

Marc van der Steeg is ook op zijn mobiele telefoon te bereiken: 06-21974089

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Marc van der Steeg

In dit paper (een vertaling van de van origine Engelstalige publicatie) wordt het effect onderzocht van coaching in het middelbaar beroepsonderwijs op voortijdig schoolverlaten op basis van gegevens van een gerandomiseerd experiment. We vinden dat één jaar coaching voortijdige schoolverlaten met meer dan 40 procent reduceert: van 17 naar 10 procentpunt. 

De afname van voortijdig schoolverlaten wordt veroorzaakt door twee kanalen, die beide een even belangrijke rol spelen: een afname in het voortijdig verlaten van de specifieke opleiding en een afname in het voortijdig verlaten van het onderwijs nadat leerlingen zijn gestopt met hun opleiding. Dit wijst erop dat de interventies van de coaches zowel vóór als na het voortijdig verlaten van de opleiding bijdragen aan minder schooluitval. De effectiviteit van coaching is het grootst onder leerlingen met een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten, zoals oudere leerlingen, mannelijke leerlingen en leerlingen met een sociaal-economische achterstand. Een kosten-batenanalyse suggereert dat bij één jaar coaching de maatschappelijke baten groter zijn dan de kosten.

Auteurs

Marc van der Steeg
Dinand Webbink

Lees meer over