3 februari 2006

De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag

Scholen in het primair onderwijs hebben te maken met verschillende vormen van financiering. Naast de algemene financiering van personeel en schoolgebouwen zijn er op verschillende beleidsterreinen nog tal van financieringsmodellen werkzaam.

Voorbeelden zijn Leerling Gebonden Financiering (LGF), Weer Samen naar School (WSNS) en het onderwijsachterstandenbeleid. Deze modellen zijn gericht op verschillende, soms conflicterende doelen en doelgroepen. De centrale vraag van dit onderzoek is hoe deze modellen het gedrag van scholen beïnvloeden. Dit geeft de volgende deelvragen:

  • Met welke vormen van financiering hebben scholen in het PO te maken?
  • Wat zijn de doelen hiervan?
  • Welke prikkels geven de verschillende vormen van financiering?
  • Hoe verhouden doelen en prikkels zich tot elkaar?
  • Hoe werkt de combinatie van regelingen uit voor scholen?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het programma Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van NWO. Met BOPO is afgesproken om het onderzoek in twee delen uit te voeren. Het eerste deel betreft een beschrijving en analyse van de huidige financieringsmodellen. Dit deel wordt afgesloten met voorspellingen/verwachtingen over het gedrag van scholen als gevolg van de financieringsmodellen. Het tweede deel betreft een empirische toets van de verwachtingen. Het voorliggende concept betreft het eerste deel van het onderzoek

Auteurs

Dinand Webbink
Kok Burger

Lees meer over