14 juni 2011

De invloed van hervormingen op het vervroegd verlaten van de arbeidsmarkt

Gedurende de afgelopen decennia zijn de regelingen voor vervroegde uittreding (VUT en prepensioen) en arbeidsongeschiktheid in Nederland hervormd. Daardoor is de prikkel om langer door te gaan met werken toegenomen. Deze studie onderzoekt de invloed van de hervormingen op het vervroegd verlaten van de arbeidsmarkt.
No title

We gebruiken een administratief databestand van werknemers van de sector zorg en welzijn in Nederland over de periode 1999-2006. We schatten een multinomiaal Logit-model voor de verschillende manieren waarop een oudere werknemer de arbeidsmarkt kan verlaten. De empirische resultaten bevestigen een toename van de participatiegraad van ouderen en suggereren dat de hervormingen effectief zijn geweest. Het concept van de ‘glijbaan’ naar het pensioen blijkt minder relevant te zijn geworden. De kans op instroom in de arbeidsongeschiktheidsregeling hangt nauwelijks meer samen met het recht op vervroegde uittreding.

Steekwoorden: Vervroegde Uittreding, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Arbeidsaanbod

Auteurs

Annemiek van Vuren
Daniel van Vuuren