10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

Als de Nederlandse overheid de arbeidsdeelname in de toekomst wil vergroten in het licht van vergrijzing en globalisering, zijn verdere hervormingen in de verzorgingsstaat onontkoombaar. Daarbij zijn verschillende ontwikkelingsrichtingen denkbaar.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Tegelijkertijd lijkt de verzorgingsstaat onvoldoende aangepast aan veranderde sociale verhoudingen. Bovendien lokt ze langdurige inactiviteit uit bij onder meer uitkeringsgerechtigden, ouderen en vrouwen. Om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen staat het vergroten van de arbeidsdeelname en het investeren in menselijk kapitaal hoog op de Nederlandse beleidsagenda.

Deze studie onderzoekt hoe hervormingen in de verzorgingsstaat aan die doelstellingen kunnen bijdragen. Daarbij wordt rekening gehouden met de sociale en economische functies die de verzorgingsstaat in onze samenleving vervult. De studie analyseert diverse afzonderlijke hervormingsopties vanuit een breed welvaartsperspectief en kwantificeert de effecten op de arbeidsmarkt en de inkomensverdeling. We ontwikkelen tevens drie alomvattende toekomstbeelden voor de Nederlandse verzorgingsstaat en onderzoeken hoe robuust deze alternatieven zijn voor toekomstige internationale trends in immigratie, economische integratie en technologische ontwikkeling.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads

Contactpersonen

Ruud de Mooij Lees verder