22 juli 2011

Decentralisatie van de Bijstand en de toename van instroom in de Wajong

In deze studie gaan we na of bij de decentralisering van de bijstand naar gemeenten sprake is geweest van afwentelingsgedrag naar de Wajong. De instroom in de Wajong is in de periode na de decentralisering van de bijstand immers steeds verder toegenomen. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

Veel economen en beleidsmakers geloven dat decentralisering van taken naar lagere overheden leidt tot efficiëntere besteding van overheidsgelden. Verticale externaliteiten – dat wil zeggen afwentelingsgedrag tussen verschillende overheidslagen – kunnen de efficiencywinst echter (deels) tenietdoen. In deze studie gaan we na of bij de decentralisering van de bijstand naar gemeenten sprake is geweest van afwentelingsgedrag naar de Wajong. De instroom in de Wajong is in de periode na de decentralisering van de bijstand immers steeds verder toegenomen. Uit deze analyse blijkt dat deze instroom steeds gevoeliger is geworden voor het aantal bijstandsgerechtigden, wat erop duidt dat gemeenten een prikkel ervaren om bijstandsgerechtigden richting de Wajong te dirigeren. Modelschattingen laten zien dat minimaal een derde van de instroom in de Wajong sinds 2004 het resultaat is geweest van afwenteling vanuit de bijstand.

Auteurs

Gijs Roelofs
Daniel van Vuuren