Kopafbeelding publicaties CPB

Decentralisaties in het sociaal domein

CPB Notitie, 4 september 2013

Op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het CPB een globale inventarisatie gemaakt van de kansen en risico’s van de drie grote decentralisaties uit het Regeerakkoord: de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Voor deze rapportage is de voorliggende financiële en beleidsmatige informatie inzake de drie decentralisaties in het sociaal domein integraal bezien en wordt op hoofdlijnen geschetst welke kansen en risico’s hieraan te relateren zijn. 1) de definitieve versie van de wetsvoorstellen,  2) de (macro) bedragen gemoeid met de overheveling van taken naar gemeenten, en 3) de concreet gespecificeerde budgetverdeelmodellen op basis van objectieve gegevens kunnen aanleiding zijn tot andere en / of meer gedetailleerde inzichten.

 

Lees ook de vervolgrapportage (juli 2014).

Deel deze pagina