12 juli 2016

Doorrekening mondzorg

De minister van VWS vraagt het CPB om een doorrekening te maken van de budgettaire effecten op de Zvw-uitgaven, als mondzorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder zou worden toegevoegd aan het basispakket. Uitgangspunt hierbij is eenzelfde aanspraak op mondzorg als verzekerden jonger dan 18 jaar.

In deze CPB Notitie presenteren we de budgettaire effecten op de Zvw-uitgaven van deze pakketoptie. Deze effecten zijn berekend voor 2018. Hierbij wordt tevens ingegaan op de verschuiving van private zorguitgaven naar collectieve zorguitgaven. De doorwerking op de Zvw-premies , koopkracht en mogelijke verdere doorwerking, zoals arbeidsmarkteffecten, economische effecten, en gezondheidseffecten worden buiten beschouwing gelaten. 

Er is mee gerekend dat de mondzorg voor verzekerden van 18 jaar en ouder onder het eigen risico valt en dat de grens van het wettelijk eigen risico wordt geïndexeerd conform de zorgverzekeringswet.

Downloads

Auteurs

Kasper Stuut

Lees meer over