29 september 2004

Doorrekening Motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich

Het CPB heeft op verzoek van de Minister President ad interim de financieel-economische gevolgen van de motie van de leden Verhagen, Van Aartsen en Dittrich van 28 september 2004 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de motie Verhagen c.s. worden afgezet tegen het voorgenomen kabinetsbeleid; terugdraaien van een ombuiging (lastenverzwaring) van het kabinet betekent daarom een intensivering (lastenverlichting).

De motie heeft betrekking op de begroting voor de jaren 2005 t/m 2007. In deze notitie wordt alleen gekeken naar de effecten voor 2005, conform de werkwijze in de MEV en bij de tegenbegrotingen. Het CPB is, gelet op de zeer korte tijd die voor de doorrekening beschikbaar is, niet in staat de macro-economische effecten en de gevolgen voor de koopkracht naar huishoudtypen integraal door te rekenen. Deze notitie richt zich daarom vooral op de ex ante gevolgen voor het EMU-saldo en de microlasten. Daarnaast wordt wel in kwalitatieve zin aandacht besteed aan de macro-economische effecten

Lees meer over