6 juli 2016

Doorrekeningen varianten SDG werkgroep woningmarkt

De studiegroep duurzame groei (SDG) rapporteert over mogelijke beleidshervormingen in de volgende kabinetsperiode. Als onderdeel van deze studiegroep heeft de werkgroep woningmarkt vier varianten uitgewerkt die bestaan uit maatregelen in de koop- en huursector. Op verzoek van de werkgroep woningmarkt hebben het CPB en het PBL de varianten doorgerekend, volgens dezelfde methode als in Kansrijk woonbeleid.

Het CPB-woningmarktmodel is ingezet om een inschatting te maken van de effecten van de varianten op woningprijzen en huren in 2021 en op lange termijn. Daarnaast geeft het model structurele effecten op de doelmatigheid van de woningmarkt, de rijksbegroting, de woonconsumptie en de samenstelling van de woningvoorraad. De werking van het CPB-woningmarktmodel staat beschreven in Van Dijk et al. (2016). 

Het PBL heeft een inschatting gemaakt van de gevolgen van de varianten voor betaalrisico’s van huurders en vermogensrisico’s van kopers in 2021. De methodologie van het PBL staat beschreven in De Groot et al. (2014). 

Deze notitie is als volgt opgebouwd. Hoofstuk 2 beschrijft per variant welke maatregelen zijn doorgerekend en hoe deze technisch zijn ingevuld. Hoofdstuk 3 bevat de uitkomsten. 

Auteurs

Martijn Eskinasi (PBL)