15 juni 2005

Economische effecten Belastingherziening 2001

Een belangrijke doelstelling van de belastingherziening was, door een verlaging van de wig en de replacement rate, de evenwichtswerkloosheid te verlagen en de werkgelegenheid te vergroten.

De krappe arbeidsmarkt in 2001 heeft ertoe geleid dat het drukkende effect van de lagere replacement rate op de lonen niet direct en volledig is opgetreden, maar deels pas in latere jaren toen de werkloosheid weer opliep. De verlaging van de wig heeft in eerste instantie ook geleid tot lagere lonen en een lagere evenwichtswerkloosheid, maar waarschijnlijk minder dan eerder aangenomen.

De verhoging van de pensioenpremies en de lastenverzwaringen van latere kabinetten hebben er echter toe geleid dat de wig is teruggekeerd tot het niveau van voor de belastingherziening, waardoor ook het neerwaartse effect op de evenwichtswerkloosheid weer teniet is gedaan. De omzetting van de belastingvrije som in een heffingskorting had als doel het arbeidsaanbod van vrouwen met een werkende partner te stimuleren. De arbeidsparticipatie van vrouwen met een werkende partner lijkt de afgelopen jaren sterker te zijn gestegen dan de participatie van alleenstaande vrouwen. De effecten van de hogere energiebelastingen op het energieverbruik   en daarmee op het milieu zijn wellicht wat groter dan eerder gedacht.

Lees meer over