23 juni 2009

Een analyse van de individuele spaarrekining voor werkloosheid in Nederland

Een regelmatig terugkerende hervormingsoptie voor de werkloosheidsverzekering is de introductie van een zogenoemde spaar-WW. In plaats van een premie te betalen moeten werknemers dan verplicht sparen op een individuele rekening waaruit de uitkering tijdens werkloosheid wordt betaald.

Omdat werknemers ook 'rood' kunnen staan, blijven zij verzekerd van voldoende inkomen tijdens werkloosheid. Verder blijft een zekere mate van risicodeling bestaan wanneer negatieve saldi aan het eind van het werkzame leven worden kwijtgescholden.

Om een inschatting te maken van de effecten van een spaar-WW voor Nederland construeren we een simulatiemodel. De simulaties geven aan dat een optimale combinatie van spaarvoet en uitkeringsvoet de welvaart licht kan verhogen, mits werklozen tegen leenbeperkingen aanlopen. Wanneer werklozen niet tegen leenbeperkingen aanlopen, dan is een spaar-WW minder interessant, maar in dat geval lijkt de huidige WW-uitkering vrij genereus. Het schaarse empirisch onderzoek daarnaar suggereert dat het belang van leenbeperkingen beperkt is.

Dit document is een achtergronddocument voor het Nederlandstalige CPB Document 169  "Individuele spaarrekeningen voor werkloosheid: mirakel of mythe?" van Egbert Jongen en Annemiek van Vuren. Het bevat een uitgebreide bespreking van het achterliggende model, de kalibratie en de simulatie-uitkomsten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Egbert Jongen