29 januari 2015

Een verkenning naar de ruimtelijk-economische effecten van de Westerscheldetunnel

Het Centraal Planbureau is een onderzoekslijn gestart naar de ruimtelijk-economische effecten van bereikbaarheidsmaatregelen. Daarmee wordt getracht meer inzicht te krijgen in de invloed van (nieuwe) infrastructuur op de relatieve aantrekkelijkheid van locaties voor de activiteiten van mensen en bedrijven.
No title

Hierbij valt te denken aan wonen, werken, produceren en recreëren.

Het vergroten van dit inzicht kan helpen bij de beantwoording van maatschappelijke vraagstukken. Dan gaat het onder meer om de bereikbaarheid van banen, de benutting van agglomeratievoordelen, clustering dan wel segregatie van bewoners en bedrijfsleven, en de groei en krimp van regio’s. Ook levert het meer kennis op over de vraag in hoeverre en op welke manier de bereikbaarheid van stedelijke kernen van economische waarde voor Nederland is (OESO, 2014). Ten slotte biedt het de mogelijkheid om nauwkeuriger uitspraken te doen over hoe ruimtelijk-economische effecten een rol moeten spelen in MKBA’s van infrastructurele projecten (Romijn en Renes, 2013). Dit CPB Achtergronddocument levert een bijdrage aan de onderzoekslijn door de ruimtelijk-economische effecten te verkennen van een specifieke casus: de Westerscheldetunnel.

Auteurs

Xichen Ji
Joost van Gemeren

Lees meer over