15 oktober 2003

Effecten loonmatiging in 2004 en 2005

In het najaarsakkoord is afgesproken om de lonen in de marktsector in 2004 en 2005 niet te verhogen. Deze notitie bespreekt de economische effecten van deze afspraak.

Daarbij blijven de door het kabinet toegezegde wijzigingen in het voorgenomen beleid (onder andere WAO, VUT/prepensioen en WW) buiten beschouwing.

Het uitgangspunt voor de variant is dat er in nieuw af te sluiten cao’s voor 2004 en 2005 geen verdere contractloonstijgingen worden afgesproken. De contractloonstijging in de marktsector voor 2004 is in de MEV geraamd op 1,5%. Zonder verdere loonstijgingen in nieuw af te sluiten cao’s resulteert als gevolg van overloop en reeds vastgelegde contracten een contractloonstijging van 1%. De matiging bedraagt dus 0,5%-punt. De contractloonstijging in de marktsector voor 2005 wordt door het CPB voor het eerst bij het CEP 2004 van komend voorjaar geraamd. Het is daarom niet mogelijk in dit stadium aan te geven met hoeveel de contractlonen in 2005 gematigd kunnen worden ten opzichte van het basisscenario zonder akkoord met de sociale partners. In de variant wordt gerekend met een loonmatiging als gevolg van het af te sluiten akkoord met de sociale partners van 1,5%-punt in 2005.

Downloads

Lees meer over